Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1056/19

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Ostrowie W.. Wydział II Karny w składzie :

Przewodniczący : Sędzia SR Wojciech Baszczyński

Protokolant : Sekretarz sądowy Aneta Patryas

w obecności---

po rozpoznaniu sprawy P. R.

skazanego z art. 263 § 2 kk

w przedmiocie wydania wyroku skazującego w trybie art.335 § 1 kpk

Sąd postanowił :

na zasadzie art. 343 § 7 k.p.k wniosku Prokuratora o wydanie w sprawie na posiedzeniu wyroku skazującego nie uwzględnić

UZASADNIENIE

Już tylko pobieżny ogląd przedmiotu przestępstwa zarzucanego oskarżonemu i odnoszących się do jego stanu oraz charakterystyki dowodów , z prawdopodobieństwem bliskim pewności nie pozwala, zdaniem Sądu, przyjąć , że przedmiot ten - jako istotna część broni palnej - jest bronią palną w rozumieniu art. 263 § 2 k.k. Zważyć bowiem należy - w zakresie czego panuje całkowita zgodność poglądów doktryny i judykatury prawa karnego - że pojęcia broni palnej i amunicji objęte zakresem normy art. 263 k.k., należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem przyjmowanym na gruncie ustawy z 21.05.1999r. o broni i amunicji ( Dz.u.z 2020 r.. Poz. 955 t,j.) w zawartych tam definicjach legalnych ( art.4 – 7 ).W ich świetle - bronią palną jest zarówno broń palna „ kompletna, w całości” ( np. pistolet, karabin ), jak istotne części takiej broni, pod jednym wszakże warunkiem, że są to części w rozumieniu w/w ustawy „gotowe” lub „ obrobione ”. Chodzi tu o taki tylko stan elementów broni palnej, przy którym można je natychmiast użyć w broni w sposób umożliwiający oddanie strzału, lub przy którym można doprowadzić je do takiego użycia za pomocą prostych czynności lub ogólnie dostępnych przyrządów- narzędzi ( (...) Prawnej L. - wszystkie dostępne komentarze do art. 263 § 2 k.k kodeksu karnego ).

To co zostało zabezpieczone do sprawy ( część trzonu zamka bez sprężyny i iglicy , to już tylko w świetle doświadczenia życiowego, nie nadający się do jakiegokolwiek użycia destrukt – zwykły, dotknięty głęboką korozją złom. Na skutek działań korozji, głębokich wżerów, przedmiot ten –stanowiący zresztą tylko część zamka karabinu ( nie posiada on uległej odłamaniu lub zdemetalizowaniu przez korozję znacznej tylne swojej części, także sprężyny i iglicy ) ,w ocenie Sądu, całkowicie stracił charakter istotnej części broni palnej w wyżej przytoczonym – legalnym, prawnym - znaczeniu. Można powiedzieć , iż była to istotna część broni, ale kiedyś, a nie obecnie.

Dodatkowo zważa jeszcze orzekający w sprawie Sędzia , bazując na doświadczeniu życiowym i powszechnie, ogólnie dostępnej wiedzy na temat broni palnej i korozji metalu – choćby z internetu - że nie da się w żaden sposób zregenerować i odtworzyć z doprowadzeniem do stanu użycia w broni palnej ( karabinie ), tak zniszczonego elementu jak zabezpieczony do sprawy, a w zasadzie tylko pozostałości po nim. Taki element jak zamek broni, żeby działał, musi bowiem posiadać idealnie równe i zwymiarowane do komory zamka broni płaszczyzny i kształty. Zdaniem Sądu –teoretyzując - o wiele łatwiejszym niż spasowywanie z bronią, od której zabezpieczony zamek pochodził, byłoby obrobienie odpowiedniej długości i średnicy kawałka stalowego pręta, w konsekwencji - gdyby iść tokiem rozumowania przyjętym w złożonej do sprawy opinii biegłego oraz zarzucie oskarżenia - to pręt taki też trzeba by było potraktować jako broń palną , co byłoby już niczym innym jak tylko wnioskowaniem- stosowaniem przepisów prawa ad absurdum.

Mając więc na uwadze przytoczone rozważania faktyczne i prawne - z uwagi na - zdaniem Sądu - oczywisty brak znamion czynu zabronionego w czynie zarzucanym oskarżonemu w sprawie, należało stwierdzić brak warunków z art.335 § 1 k.p.k do wydania wobec oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i w konsekwencji , na podstawie art.343 § .7 k.p.k orzec jak w sentencji postanowienia.

SSR W. B.

Z:

1. Odpis postanowienia doręczyć:

- skazanemu z poucz.

- PR/PO w O. W..

2. Zwrócić akta Prokuraturze Rejonowej P. (III tomy)