Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 13/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3 września 2020r.

Sąd Okręgowy w Koninie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agata Wilczewska

Ławnicy: Ewa Nawrocka

Wiesława Borowczak

Protokolant: stażysta Alina Kantarowska

w obecności prokuratora Nikoli Baranowskiej

po rozpoznaniu w dniach 6.08.20r. i 3.09.20r. sprawy:

P. F. s. W. i H. z d. B., ur. (...)
w T., nie karanego

oskarżonego o to, że:

w dniu 11 kwietnia 2019r. w T. w woj. (...) będąc przedstawicielem spółki (...) Sp. z o.o. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim podrobieniu dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla in blanco doprowadził (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w wysokości 700 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do autentyczności poręczenia wekslowego w ten sposób, że wypełnił weksel wykorzystując dane osobowe P. H., to jest podrobił jej podpis na tym dokumencie oraz w miejscu przeznaczonym na podpis poręczyciela dopisał wyrażenie „poręczam”, a następnie wprowadził przedmiotowy weksel do obiegu przez załączenie do umowy pożyczki z dnia 11 kwietnia 2019 r.
o numerze (...), co umożliwiło udzielenie przez (...) Sp. z o.o.
z siedzibą w C. pożyczki w kwocie 700 zł na rzecz B. H. (1),

tj. o przestępstwo z art. 310 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 310 § 3 k.k. i 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i 11 § 2 k.k.

I.  Oskarżonego P. F. uznaje za winnego tego, że w dniu 11 kwietnia 2019r. w T. w woj. (...) będąc przedstawicielem spółki (...) Sp. z o.o., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu uzyskania dla B. H. (2) pożyczki w kwocie 700zł od (...) Sp. z o.o., podrobił dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla in blanco w ten sposób, że wypełnił weksel wykorzystując dane osobowe P. H., to jest podrobił jej podpis na tym dokumencie oraz w miejscu przeznaczonym na podpis poręczyciela dopisał wyrażenie „poręczam”, przy czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi,
a następnie puścił w obieg przedmiotowy weksel poprzez załączenie go do umowy pożyczki z dnia 11 kwietnia 2019r. o numerze (...) i przedłożył w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C., co miało istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki, to jest dokonania przestępstwa z art.310§1
i 3k.k. w zw. z art.310§2k.k. w zw. z art.297§1k.k. w zw. z art.11§2k.k. w zw.
z art.12§1k.k. w zw. z art.4§1k.k. i za przestępstwo to na podstawie art.310§1k.k. w zw. z art.310§3k.k. i art.60§1k.k. w zw. z art.60§6pkt2k.k. wymierza mu karę
1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art.316§1k.k. w zw. z art.44§1k.k. orzeka przepadek weksla in blanco podpisanego przez B. H. (1) opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/32/20/P.

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. M. kwotę 885,60zł (w tym vat) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

IV.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa poniesione wydatki, z wyjątkiem kosztów obrony z urzędu, to jest kwotę 963,78zł i wymierza mu opłatę w kwocie 300zł.

Ewa Nawrocka Agata Wilczewska Wiesława Borowczak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. F.

w dniu 11 kwietnia 2019r. w T. w woj. (...) będąc przedstawicielem spółki (...) Sp. z o.o., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu uzyskania dla B. H. (2) pożyczki w kwocie 700zł od (...) Sp. z o.o., podrobił dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla in blanco w ten sposób, że wypełnił weksel wykorzystując dane osobowe P. H., to jest podrobił jej podpis na tym dokumencie oraz w miejscu przeznaczonym na podpis poręczyciela dopisał wyrażenie „poręczam”, przy czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi, a następnie puścił w obieg przedmiotowy weksel poprzez załączenie go do umowy pożyczki z dnia 11 kwietnia 2019r. o numerze (...) i przedłożył w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C., co miało istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1) podrobił dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla in blanco w ten sposób, że wypełnił weksel wykorzystując dane osobowe P. H., to jest podrobił jej podpis na tym dokumencie oraz w miejscu przeznaczonym na podpis poręczyciela dopisał wyrażenie „poręczam”, przy czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi,

2) puścił w obieg przedmiotowy weksel poprzez załączenie go do umowy pożyczki z dnia 11 kwietnia 2019r. o numerze (...),

3) w celu uzyskania dla B. H. (2) pożyczki w kwocie 700zł od (...) Sp. z o.o., przedłożył podrobiony weksel w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C., co miało istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki,

4) był przedstawicielem spółki (...) Sp. z o.o., działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, spółka prowadziła działalność w postaci udzielania pożyczek na podstawie ustawy,

- oryginał weksla,

- oryginał umowy o pożyczkę wraz z załączonymi dokumentami,

- zeznania świadka P. H.,

- zeznania świadka B. H. (1),

- zeznania świadka A. J.,

- wzory pisma,

- opinia na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej z badań dokumentów biegłego M. P.,

-wyjaśnienia oskarżonego,

- wypis z krs,

k.19 w zw. z k.177v,

k.24-31 w zw. z k.177v,

k.157v-158 w zw. z k.38-39,

k.158-158v w zw. z k.46-47,

k.156v-157 w zw. z k.43-44,

k.42,k.49,k.55 w zw. z k.177v,

k.59-62 w zw. z k.177v,

k.155v-156 w zw. z k.78-79,84-85,95-97,

k. 160-163 w zw. z k.177v,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

w dniu 11 kwietnia 2019r. w T. w woj. (...) będąc przedstawicielem spółki (...) Sp. z o.o. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim podrobieniu dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla in blanco doprowadził (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w wysokości 700 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do autentyczności poręczenia wekslowego w ten sposób, że wypełnił weksel wykorzystując dane osobowe P. H., to jest podrobił jej podpis na tym dokumencie oraz w miejscu przeznaczonym na podpis poręczyciela dopisał wyrażenie „poręczam”, a następnie wprowadził przedmiotowy weksel do obiegu przez załączenie do umowy pożyczki z dnia 11 kwietnia 2019 r.
o numerze (...), co umożliwiło udzielenie przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. pożyczki w kwocie 700 zł na rzecz B. H. (1),

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1) w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w wysokości 700 zł,

zeznania świadka P. H.,

- zeznania świadka B. H. (1),

- zeznania świadka A. J.,

-wyjaśnienia oskarżonego,

k.157v-158 w zw. z k.38-39,

k.158-158v w zw. z k.46-47,

k.156v-157 w zw. z k.43-44,

k.155v-156 w zw. z k.78-79,84-85,95-97

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad.1) do 4)

dokumenty w postaci: oryginału weksla, oryginału umowy o pożyczkę wraz z załączonymi dokumentami,

wypis z krs,

- zeznania świadka P. H.,

- zeznania świadka B. H. (1),

- zeznania świadka A. J.,

- wzory pisma oraz opinia na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej z badań dokumentów biegłego M. P.,

-wyjaśnienia oskarżonego

- wartość dowodowa, wiarygodność dokumentów nie budziła wątpliwości i nie była kwestionowana przez żadna ze stron;

- świadek zaprzeczyła jakoby podpisała się na wekslu jako jego poręczyciel i te jej zeznania jawiły się jako wiarygodne, gdyż z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów wynikało, że podpis na wekslu imieniem P. H. został złożony przez oskarżonego, oskarżony również nie zaprzeczał, że świadek P. H. nie podpisała się na wekslu, oskarżony twierdził jedynie, że nie pamięta czy podpis złożył on czy B. H. (1),

- świadek zaprzeczyła jakoby jej córka podpisała się na wekslu jako jego poręczyciel i te jej zeznania jawiły się jako wiarygodne, gdyż z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów wynikało, że podpis na wekslu imieniem P. H. został złożony przez oskarżonego, oskarżony również nie zaprzeczał, że świadek P. H. nie podpisała się na wekslu, oskarżony twierdził jedynie, że nie pamięta czy podpis złożył on czy B. H. (1),

- świadek nie miała wiedzy kto podpisał się jako poręczyciel na wekslu ale potwierdziła, że weksel został dołączony do wniosku o pożyczkę, a bez tego weksla i bez podpisu poręczyciela na wekslu pożyczka nie została by przyznana B. H. (1), że oskarżony był przedstawicielem L. pożyczka Sp. z o.o., która była podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegająca na udzielaniu pożyczek; zeznania tego świadka były jasne i pełne, fakt dołączenia weksla do wniosku i umowy pożyczkowej nie był również przez strony kwestionowany,

- z opinii biegłego wynikało, że podpis na wekslu „poręczam P. H.” został złożony przez oskarżonego; opinia była jasna, pełna
i kategoryczna, sąd nie znalazł powodów by kwestionować jej wartość dowodową,

- oskarżony na rozprawie ostatecznie przyznał się do zarzucanego mu czynu polegającego na podrobieniu podpisu P. H. , stwierdził, że nie pamięta kto podpisał się na wekslu w imieniu P. H. czy on czy B. H. (1) ale stwierdził, że nie będzie kwestionował opinii biegłego z której wynikało, że podpis na tym wekslu za P. H. nakreślił on, zaprzeczył tylko jakoby chciał kogokolwiek oszukać; Sąd wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim nie kwestionował złożenia podpisu za P. H. na wekslu uznał za wiarygodne, gdyż znajdowały one potwierdzenie w opinii biegłego z zakresu badania dokumentów oraz zeznaniach świadków P. H. i B. H. (1); Sąd za wiarygodne uznał również te wyjaśnienia oskarżonego w których stwierdził, że jego zamiarem nie było dokonanie oszustwa, a jedynie pomoc B. H. (1) w trudnej sytuacji finansowej, gdyż B. H. (1) zaprzeczyła jakoby nie miała zamiaru spłacać tej pożyczki, a nieterminowość w spłacie wynikała z pogorszenia się jej sytuacji finansowej,

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Ad.1)

- zeznania świadka A. J.,

- z zeznań świadka A. J. wynikało wprawdzie, że B. H. (1) nie spłacała pożyczki zgodnie z umową ale dokonywała wpłat rat w terminie późniejszym lub dokonywała mniejszych wpłat, dlatego wszczęto postepowanie windykacyjne i stąd wyszła sprawa z podrobionym podpisem poręczyciela; sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka, gdyż nie znalazł powodów by kwestionować ich wiarygodność; z zeznań świadka B. H. (1) i P. H. wynikało jednak, że B. H. (1) miała zamiar spłacać pożyczkę mimo swojej trudnej sytuacji finansowej ale gdy stan zdrowia jej męża się pogorszył, pogorszyła się również jej sytuacja finansowa stąd wynikały opóźnienia w spłacie pożyczki, a do spłaty na chwile obecna łącznie z kosztami pozostała kwota około 150zł; zeznania tych świadków w tej części zasługiwały w ocenie Sądu na wiarę gdyż były logiczne i znajdowały potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonego; również bowiem oskarżony w swoich wyjaśnieniach zaprzeczył jakoby chciał wyłudzić pożyczkę aby miał świadomość tego, że B. H. (1) celowo może nie spłacać rat pożyczki, B. H. (1) mimo swej trudnej sytuacji finansowej zawsze spłacała różne pożyczki, jego zamiarem było tylko udzielenie pomocy B. H. (1), która borykała się z problemami finansowymi aby uzyskała jakąś gotówkę w wyniku pożyczki, którą będzie w stanie oddać w ratach mimo swej trudnej sytuacji finansowej; sąd dał wiarę tym wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż były one szczere i logiczne, taka motywacja oskarżonego legła też u podstaw przyjęcia, że podrobienie przez niego weksla stanowiło wypadek mniejszej wagi,

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. F.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że oskarżony swoim zachowaniem, tak jak zarzucił prokurator, wypełnił znamiona przestępstwa z art.310§1 i 3k.k. czyli podrobienia dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej jakim niewątpliwe, jak wynika z orzecznictwa SN jest weksel, przy czym Sąd przyjął również, że z uwagi na motywację oskarżonego, który chciał pomóc B. H. (1) w trudnej sytuacji finansowej i z uwagi na niewielką kwotę pożyczki którą miał zabezpieczać przedmiotowy weksel oraz fakt, że sama B. H. podpisała ten weksel, a oskarżony podrobił na nim podpis poręczyciela, czyn oskarżonego można potraktować jako wypadek mniejszej wagi. Sąd przyjął także, że oskarżony dołączając przedmiotowy weksel do umowy pożyczki puścił go w ten sposób w obieg, czym wyczerpał również znamiona przestępstwa z art.310§2k.k. Ponieważ czyn oskarżonego wypełniał znamiona kilku przestępstw, gdyż Sąd przyjął także kwalifikację czynu z art.297§1k.k., Sąd przyjął kumulatywna kwalifikację czynu oskarżonego, przypisując mu również działanie w warunkach czynu ciągłego z art.12§1k.k., przy czym z uwag na surowsze obecnie zagrożenie czynu ciągłego, przy zastosowaniu art.4§1k.k., Sąd zastosował przepis art.12§1k.k. w brzmieniu obowiązującym=m do dnia 23.06.20r.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I

P. F.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd nie przyjął natomiast aby czyn oskarżonego wypełniał również znamiona przestępstwa oszustwa z art.286§1k.k., gdyż jak była o tym mowa przy ocenie dowodów, postępowanie dowodowe nie wykazało aby zamiarem oskarżonego czy też B. H. (1) było celowe dorowadzenie w ten sposób pożyczkodawcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. B. H. (1) mimo swojej trudnej sytuacji finansowej miała zamiar spłacać uzyskaną w ten sposób pożyczkę, o czym przekonany był oskarżony. Ponieważ natomiast przedłożenie tego podrobionego weksla w celu uzyskania przez B. H. (1) pożyczki miało istotne znaczenie dla uzyskania tej pożyczki, gdyż bez poręczenia weksla B. H. (1) nie uzyskałaby pożyczki od spółki prowadzącej na podstawie ustawy działalność gospodarczą polegającą między innymi na udzielaniu pożyczek, Sąd przyjął, że oskarżony zachowaniem swoim wyczerpał znamiona przestępstwa z art.297§1k.k.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. F.

I

II

Sąd przyjmując za podstawę wymiaru kary wobec oskarżonego przepis art.310§1k.k., z uwagi na brzmienie art.11§3k.k., mając na uwadze treść art.310§3k.k., wobec przyjęcia, że czyn w postaci podrobienia weksla stanowił wypadek mniejszej, dokonał nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec oskarżonego i przy zastosowaniu przepisów art.60§1k.k. w zw. z art.60§6pkt2k.k., za przypisane oskarżonemu przestępstwo wymierzył najniższą z możliwych w tej sytuacji kar jaką jest kara 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Jako okoliczność łagodzącą Sąd przyjął dotychczasową niekaralność oskarżonego (k.71), pozytywną opinie środowiskową (k.92-93) a także motywy jego działania. Oskarżony chciał bowiem pomóc jedynie w ten sposób B. H. (1) w uzyskaniu niewielkiej pożyczki, będąc jednocześnie przekonanym, że B. H. (1) dokona spłaty zaciągniętej w ten sposób pożyczki.

W związku z brzmieniem przepisu art.316§1k.k. i art.44§1k.k. Sąd w punkcie II orzekł przepadek podrobionego przez oskarżonego weksla.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III, IV

Z uwagi na deklarowane przez oskarżonego dochody w granicach 10.000zł z obecnie prowadzonej działalności, wobec brzmienia przepisu art.627k.p.k. i art..624§1k.p.k., Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa poniesione wydatki z wyjątkiem kosztów obrony z urzędu, uznając, że z uwagi na fakt, że to przepisy k.p.k. nakładają na oskarżonego obowiązek posiadania obrońcy, a oskarżony o przyznanie mu obrońcy z urzędu nie występował, to zasady słuszności przemawiają za odstąpieniem od obciążania oskarżonego kosztami obrony z urzędu.

Wysokość pozostałych wydatków w łącznej kwocie 963,78zł Sąd ustalił następująco: kwota 842,50zł to wydatki za postępowanie przygotowawcze (k.105v), kwota 20zł to ryczałt za doręczenia, kwota 81,28zł to koszt wywiadu kuratora (k.145) i kwota 20zł to koszt dojazdu przyznany świadkowi (k.168).

Wysokość opłaty Sąd ustalił na podstawie art.2ust.1pkt4 ustawy z dnia 23.06.73r. o opłatach w sprawach karnych.

Wysokość kosztów przyznanych obrońcy z urzędu Sąd ustalił na podstawie §2pkt1, §4, §17ust.2pkt 5 i §20 Roz. Min. Sprawiedliwości z dnia 3.10.16r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Poz.1714).

1.1Podpis

Agata Wilczewska