Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4847/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant st. sekr. sądowy Marta Chwieśko

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania E. B.

od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 06 listopada 2019 roku i z dnia 22 listopada 2019 roku

znak (...)

o odsetki

1.  zmienia decyzję z dnia 22 listopada 2019 roku w ten sposób, że przyznaje E. B. prawo do wypłaty odsetek od wyrównania emerytury za okres od 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 października 2019 roku oddalając odwołanie w pozostałej części,

2.  oddala odwołanie od decyzji z dnia 06 listopada 2019 roku.

SSO Magdalena Lisowska