Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant – st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku na rozprawie

sprawy z odwołania J. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 31 października 2019 roku znak (...)

o datę podjęcia wypłaty emerytury

oddala odwołanie.

SSO Magdalena Lisowska