Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIV C 910/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny

z siedzibą w Pile

W składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Jacek Grudziński

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2020 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku (...) SA

z siedzibą w W.

przeciwko A. L. i D. L.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

J. Grudziński

Sygnatura akt XIV C 910/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 września 2019r. (data wpływu do tutejszego Sądu) powód Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych A. L. i D. L. solidarnie kwoty 78.166, 94 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu wypowiedzenia pozwanym umowy kredytu zawartej z powodem.

W odpowiedzi na pozew pozwani A. L. i D. L. wnieśli o skierowanie sprawy do mediacji.

Zarządzeniem z dnia 19 lutego 2020r. Sąd zobowiązał pełnomocnika do ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew, w tym wskazania czy powód wyraża zgodę na skierowanie stron do mediacji. Zobowiązanie winno być wykonane w ciągu 2 tygodni od odbioru zarządzenia pod rygorem zawieszenia postępowania.

Zobowiązanie zostało odebrane przez pełnomocnika powoda dnia 25 lutego 2020r. W wyznaczonym przez Sąd terminie nie wpłynęło żadne pismo od pełnomocnika powoda.

Dnia 26 marca 2020r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

W piśmie z dnia 18 września 2020r. pełnomocnik powoda wskazał, że nie wyraża zgody na skierowanie stron do mediacji.

Postanowieniem z dnia 2 października 2020r. Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

Sąd zważył co następuje:

Zarządzeniem z dnia 19 lutego 2020r. Sąd zobowiązał pełnomocnika do ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew, w tym wskazania czy powód wyraża zgodę na skierowanie stron do mediacji. Zobowiązanie winno być wykonane w ciągu 2 tygodni od odbioru zarządzenia pod rygorem zawieszenia postępowania.

Pełnomocnik powoda pomimo tego, że jest profesjonalnym pełnomocnikiem, w żaden sposób nie odniósł się do zobowiązania Sądu, nie złożył w sprawie żadnego pisma do września 2020r., pomimo świadomości nałożonego przez Sąd rygoru zawieszenia postępowania.

W związku z powyższym, po upływie przeszło miesiąca od odebrania przez pełnomocnika powoda zobowiązania Sądu, Sąd postanowieniem z dnia 26 marca 2020r. zawiesił postępowanie w sprawie.

Podstawę zawieszenia postępowania stanowił art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zgodnie z którym, Sąd zawiesza postepowanie, gdy z uwagi na niewykonanie przez powoda nałożonych na niego zarządzeń sprawie nie można nadać dalszego biegu.

W niniejszym postępowaniu nie można było nadać dalszego biegu sprawie, gdyż Sąd nie znał stanowiska strony co do możliwości skierowania stron do mediacji jak i nie znał stanowiska powoda co do argumentacji przedstawionej przez pozwanych w odpowiedzi na pozew.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd umarza postępowanie z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c. jeżeli wniosek nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

W niniejszym postępowaniu termin ten upłynął 26 czerwca 2020r. Do tego czasu pełnomocnik powoda nie złożył wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania. Za taki wniosek nie można uznać pisma pełnomocnika powoda z dnia 18 września 2020r. Po pierwsze pismo to jest złożone po ustawowym terminie 3 miesięcznym. Po drugie pismo to nie zawiera twierdzenia, że powód wnosi o podjęcie zawieszonego postępowania. Po trzecie pismo to nie stanowi nawet wykonania zobowiązania Sądu, nie odnosi się bowiem w pełnym zakresie do odpowiedzi na pozew.

Profesjonalny pełnomocnik z racji wykonywanego zawodu zaufania publicznego, obowiązany jest do szczególnej staranności w powierzonych mu sprawach sądowych, w tym do przestrzegania terminów sądowych oraz ustawowych jak i wykonywania zobowiązań Sądu.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 2 października 2020r. Sąd umorzył postępowanie w niniejszej sprawie.

Sądzia Jacek Grudziński