Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 529/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2020 r.

sprawy przeciwko P. S. , synowi R. i H. z domu M., ur. (...) w P.,

oskarżonemu o to, że

w okresie od 01.10.2019 r. do 02.03.2020 r. w B., woj. (...), uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna N. S., określonego co do wysokości ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 15.10.2019 r., sygnatura akt III RC 211/19, w kwocie po 300 złotych miesięcznie, narażając w/w uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, tj. o czyn z art. 209 § 1a kk

1. uznaje oskarżonego P. S. za winnego popełnienia zarzucanego czynu z tą zmianą, iż przyjmuje, że czyn ów wyczerpuje dyspozycję art. 209 § 1 i 1a kk i wymierza mu za tak przypisany czyn na podstawie art. 209 § 1a kk karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.