Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1615/18 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Kurzynowska – Drzażdżewska

Protokolant:

p.o. sekretarz sądowy Paulina Warchoł

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) SA z siedzibą w W.

przeciwko B. S.

o zapłatę

postanawia:

Przyznać kurortowi nieznanej z miejsca pobytu pozwanej B. S.- radcy prawnemu P. C. wynagrodzenie za jej reprezentowanie przed Sądem w wysokości 360 zł, które wypłacić z sum depozytowych Sądu.

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Sygn. akt I C 1615/18 upr.

UZASADNIENIE

postanowienia tut. Sądu z dnia 15.10.2020 r.

Postanowieniem z dnia 20.05.2020 r. tut. Sąd ustanowił w niniejszym postępowaniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej B. S. w osobie radcy prawnego P. C.. Postanowieniem z dnia 15.10.2020 r. przyznał w/w kuratorowi wynagrodzenie za reprezentowanie pozwanej przed Sądem w wysokości 360 zł.

Zważając na datę ustanowienia kuratora w niniejszej sprawie do wynagrodzenia kuratora należało stosować przepisy w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U.2018.poz. 536). Zgodnie z ww. rozporządzaniem wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej "kuratorem", ustala się w kwocie nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności radcowskie określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138), nie mniej niż 60 zł.

Przepisy określające stawki wynagrodzeń za czynności radców prawnych w dacie wszczęcia niniejszej sprawy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015.265). Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł. Z kolei 40% tej kwoty to 360 zł. Marginalnie wskazać należy, że wysokości wynagrodzenia kuratora będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług w realiach tej sprawy nie podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, albowiem zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia w sprawach cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia, tj. przed dniem 15.03.2018 r., do wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony przed tym dniem, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosuje się przepisy dotychczasowe. W niniejszej sprawie kuratora ustanowiono dnia 20.05.2020 r. a zatem pod rządem aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U.2018.poz. 536), które to rozporządzenie nie przewiduje już podwyższania wynagrodzenia kuratora o kwotę podatku od towarów i usług.

Na podstawie powołanych przepisów Sąd postanowił jak w sentencji.

SSR Anna Kurzynowska-Drzażdżewska