Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 50/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant: stażysta Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy J. A.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z odwołania J. A.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 4 stycznia 2016 roku znak (...)

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

oddala odwołanie