Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1397/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

ASR Łukasz Łapszyński

Protokolant:

protokolant Natalia Sowa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2019 r. w O. sprawy

z powództwa A. T.

przeciwko Gminie O.

z udziałem interwenienta ubocznego D. Z.

o ustalenie

I. ustala, że w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu E. S. pod sygn. Km 178/18, w oparciu o tytułu wykonawczy w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 04.12.2017r. w sprawie o sygn. akt IX Co 372/16 powódce A. T. przysługuje prawo do lokalu socjalnego od Gminy O.

II. zasądza od pozwanej Gminy O. na rzecz powódki A. T. kwotę 221,40 zł brutto (E.: R. source not found złotych brutto) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

III. nakazuje ściągnąć od pozwanej Gminy O. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Opolu kwotę 65,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, której nie miała obowiązku uiścić strona powodowa.