Pełny tekst orzeczenia

1.Sygn. akt II K 110/20

1.1.Wyrok łączny

1.2.w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

1.4.Dnia 28 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Protokolant – K. S.

przy udziale Prokuratora G. W.

1.5.po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2020 roku i 28 września 2020 roku

sprawy P. O.

s. J. i M. zd. K.

ur. (...) w C.

skazanego prawomocnymi i podlegającymi wykonaniu wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia (...) r., sygn. akt II K (...) na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia (...) r. w sprawie II K (...) na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

orzeka:

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k., art. 85a k.k oraz art. 86 § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec P. O. następującymi wyrokami:

Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia (...) r., sygn. akt II K (...)

Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia (...) r. w sprawie II K (...)

i w ich miejsce wymierza karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 4 (czterech) lat i 2 (dwóch) miesięcy

II. w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

III.  na poczet orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres odbywania kary oraz rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K (...) od 22 listopada 2018 r godz. 15.25

IV.  kosztami sądowymi poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 110/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

2.

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Chełmnie wyrok z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie o sygn.. akt II K (...)

kara 3 lat pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy w Chełmnie wyrok z dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt II K (...)

kara 2 lat pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 roku, ponieważ wszystkie kary zostały prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie zmian tych przepisów. Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 r.) karę łączną orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zgodnie z art. 86§1 kk (w brzmieniu obowiązującym przed 24 czerwca 2020 r.) Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. Obie kary połączone wyrokiem podlegają wykonaniu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Mając na uwadze treść wyżej wymienionych przepisów kara łączna pozbawienia wolności wobec skazanego może być orzeczona w granicach od 3 do 5 lat.

Sąd ustalił wymiar kary łącznej pozbawienia wolności na 4 lata i 2 miesiące. Orzeczona kara ukształtowana została zatem przy zastosowaniu zasady asperacji. Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo - podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Kara łączna stanowi syntetyczną, całościową ocenę zachowań sprawcy i musi być postrzegana jako instytucja gwarantująca racjonalność karania w stosunku do sprawcy wielu przestępstw. Zaznaczyć również należy, że ideą wydania wyroku łącznego jest uporządkowanie sytuacji prawnej skazanego a nie działanie jedynie na korzyść skazanego w każdym aspekcie orzekania o wyroku łącznym.

Sąd wymierzając łączną karę uwzględnił dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości wyrażone przez związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami. Uwzględnił ilość popełnionych przez skazanego przestępstw, ich charakter, niewielką odległość czasową pomiędzy przestępstwami, rodzaj naruszonych dóbr, rodzaj i formę winy skazanego. Sąd miał więc na uwadze, że przestępstwa te były skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym prawem, wykazywały dość bliską więź czasową i cechowały się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Wymierzając karę łączną w wymiarze 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze także opinię o skazanym z Zakładu Karnego, według której zachowanie skazanego jest oceniane jako poprawne (wielokrotnie nagradzany), pozytywną prognozę kryminologiczną ale także znaczny stopień jego demoralizacji. Dlatego też orzeczona kara łączna pozbawienia wolności ukształtowana została przy zastosowaniu zasady asperacji, w środkowej granicy ustawowego zagrożenia. W ocenie Sądu zastosowanie w przedmiotowej sprawie wobec skazanego zasady pełnej absorpcji o co wnioskowała obrona byłoby zbyt daleko idącą promocją jego dotychczasowego stylu życia. Nie jest to sposób na premię dla sprawcy większej ilości przestępstw.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

na poczet łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono okres odbywania przez skazanego jednej z kar podlegających łączeniu obecnie odbywanej

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

skazany jest pozbawiony wolności, w związku z czym uiszczenie kosztów sądowych stanowiłoby dla niego znaczną dolegliwość, wobec braku możliwości zarobkowych, dlatego został od nich zwolniony na podstawie art. 624 § 1 kpk.

1.PODPIS

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

14.10.2020 r. SSR Agnieszka Knade-Plaskacz