Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 410/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

R. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony używając przemocy w postaci uderzania pięścią w głową oraz uderzania i kopania pokrzywdzonego dokonał na jego szkodę zaboru obrączki o wartości 15 złotych, tym samym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 280§1 k.k. Zwrócić uwagę należy, że choć początkowa przemoc miała miejsce na przystanku i dotyczyła kwestii „kibicowskich”, to jednak później sam oskarżony wskazał, że używał przemocy po uprzednim zażądaniu wydania obrączki, co w tym zakresie koreluje z relacją pokrzywdzonego. Tym samym używał przemocy w celu dokonania kradzieży opisanego przedmiotu. Tego rodzaju zachowaniem zaś wyczerpał znamiona czynu z art. 280§1 k.k. Sąd uznał , ze mimo niewielkiej wartości zabranego przedmiotu ( której to wiedzy oskarżony w momencie czynu nie posiadał) nie można uznać tego czynu za wypadek mniejszej wagi mając na względzie sposób działania sprawcy, w godzinach wczesno-wieczornych, w centrum miasta, bez powodu, z dużym natężeniem przemocy, skierowanie agresji wobec osoby starszej i nietrzeźwej, a zatem niezdolnej do stawiania realnego oporu czy obrony, używanie przemocy także w momencie, gdy pokrzywdzony się przewrócił i leżał na ziemi. Stosując zaś wyżej opisaną przemoc spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci licznych zadrapań łokcia, kolana, drobnej rany nad prawym łukiem brwiowym, które spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała na okres nieprzekraczający 7 dni, czym nadto wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 157§ 2k.k. . Oskarżony zaś przypisanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64§1 k.k. w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 26 lipca 2006 roku sygn. II K 622/04 za umyślne przestępstwo podobne z art. 279§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 8 grudnia 2010 roku sygn. VII K 461/09 za umyślne przestępstwo podobne z art. 279§1 k.k. będąc skazanym w warunkach określonych w art. 64§1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w ramach kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 18 kwietnia 2012 roku sygn.. VII K 335/11 w okresie 28 lipca 2009 roku do 30 lipca 2009 roku, 25 grudnia 2009 roku, od 09 czerwca 2010 do 15 luty 2011 r , 28 kwietnia 2011 do 25 kwietnia 2014, 26 kwietnia 2016 roku do 16 sierpnia 2016 roku, a zatem działał w warunkach recydywy wielokrotnej opisanej art. 64§2 k.k., który to przepis jako wyznaczający granice kary winien być przywołany zarówno przy podstawie skazania, jak i przy podstawie wymiaru kary, co też uczyniono.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. K.

1

1

Sąd wymierzył oskarżonemu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Wymierzona kara mieści się zarówno w granicach określonych ustawą , w tym przepisem podstawowym z art. 280§1 k.k. , jak i granicach zmodyfikowanym przez przepis art. 64§2 k.k. Przy wymiarze kary Sąd miał na względzie z okoliczności łagodzących li tylko wyrażoną przez oskarżonego skruchę. Natomiast z okoliczności obciążających Sąd uwzględnił fakt, że oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, jak i przestępstwa z użyciem przemocy, a historia jego skazań sięga roku 2001. Mimo odbywania kar pozbawienia wolności oskarżony nie wyniósł nic z tychże skazań, wymierzane dotychczas kary nie odniosły wobec niego skutku resocjalizacyjnego. Oskarżony przypisanego mu czynu dopuścił się w krótkim czasie po opuszczeniu zakładu karnego, co jednak nie skłoniło go do przestrzegania porządku prawnego. Czynu tego dopuścił się pod wpływem alkoholu, bez powodu, w centrum miasta , w biały dzień ( w godzinach wczesno-wieczornych pory letniej), wybierając łatwą ofiarę – osobę starszą i nietrzeźwą, działając z dużym natężeniem przemocy, stosując ją w zakresie przekraczającym oczekiwany cel, w momencie, gdy pokrzywdzony już leżał na podłożu i się nie mógł bronić. Nadto oskarżony swym zachowaniem naruszył przepisy kilku norm prawnych, ostatecznie zaś działał w warunkach recydywy wielokrotnej. W ocenie Sądu mała wartość skradzionej obrączki nie stanowi tu okoliczności łagodzącej, gdyż wartości tej oskarżony w momencie czynu nie znał , a zabierał przedmiot wyglądający jak obrączka, zaś przedmioty tego rodzaju zazwyczaj są kosztowne. W ocenie Sąd mając na względzie wszystkie naprowadzone powyżej okoliczności wymierzona kara jest karą sprawiedliwą, ma odnieść skutek represji wobec oskarżonego, skoro wcześniej wymierzane kary nie odniosły skutku wychowawczego. Wymierzona kara biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, a w szczególności granice kar opisane art. 64§2 k.k w zw. z art. 280§ 1 k.k. z całą pewnością nie jest karą rażąca lub niewspółmiernie surową.

1

2

Mając na względzie fakt, że celem postępowania karnego jest także zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego, Sad orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie w kwocie 1000 złotych, przy ustaleniu tej kwoty miał na względzie doznane przez pokrzywdzonego obrażenia, ale także przeżyty przez niego strach i stres wynikający z zaatakowania go w momencie , gdy ten czuł się bezpiecznie, w centrum miasta, wczesnym wieczorem, gdy jest jasno, Sąd miał tu na względzie natężenie przemocy , którego doznał pokrzywdzony, który w żaden sposób nie sprowokował ani nie wszedł w konflikt z oskarżonym. Sam pokrzywdzony wskazał, że pierwszy raz był ofiarą takiej napaści.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. K.

1

3

Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania zgodnie z treścią art. 63§1 k.k.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Mając na względzie, że oskarżony w dacie czynu pracował i osiągał dochody , w ocenie Sądu mimo wymierzonej kary pozbawienia wolności winien w części chociaż ponieść koszty procesu spowodowanego jego własnym zachowaniem, stąd Sąd uznał, że oskarżony może uiścić wydatki do kwoty 200 złotych, w pozostałym zakresie wydatkami obciążył Skarb Państwa , zwalniając oskarżonego od uiszczenia opłaty. Rozstrzygnięcie to uwzględnia zatem z jednej strony, że oskarżony przed zatrzymaniem pracował i osiągał dobre dochody mogąc czynić oszczędności, z drugiej zaś strony uwzględnia fakt , że od kilku miesięcy będąc pozbawionym wolności jest też pozbawiony możliwości zarobkowania.

6.  1Podpis