Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1413/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30 maja 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział Ł. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) oraz § 10 ust 1 pkt. 2 i § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe (Dz. U. Nr 237 poz. 1412 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2018r. złożonego za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej odmówił J. S. (1) (ur. (...)) prawa do ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. W uzasadnieniu wskazanego stanowiska podniesiono, iż do wniosku nie zostały załączone żadne nowe dowody oni ujawnione nowe okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości świadczenia. Jednocześnie poinformowano, że przeliczenie z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń za brakujące wynagrodzenia nastąpiło decyzją z dnia 17.02.2010r. uwzględniono również wynagrodzenia z legitymacji ubezpieczeniowej oraz z przedłożonych angaży i umów o pracę.

/ decyzja k.193/194 akt ZUS/

Od powyższej decyzji odwołanie w dniu 20 czerwca 2018 r. wniósł J. S. (1) domagając się jej zmiany. Odwołujący podniósł iż zmiana przepisów w 2015 r. determinowała przeliczenie jego świadczenia z urzędu, ponadto wskazał iż kwestionuje prawidłowość wyliczenia przysługującego mu świadczenia w związku z powyższym wnosi o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który zweryfikuje poprawność wyliczenia dokonanego przez organ rentowy. Jednocześnie podniósł iż nie kwestionuje sposobu wyliczenia wysokości renty rodzinnej przysługującej mu po zmarłej żonie.

/ odwołanie k. 3-4/

W odpowiedzi na odwołanie wnosząc o jego oddalenie organ rentowy podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji podnosząc, iż nie zachodzą podstawy do przeliczenia należnej wnioskodawcy emerytury.

/ odpowiedź na odwołanie k. 6/

W toku procesu pismami procesowymi z dnia 31.08.2018 r., 8.02.2019 r., 11.02.2019 r. 2.04.2019 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko procesowe podnosząc iż jego emerytura została wyliczona nieproporcjonalnie nisko do osiąganych zarobków na dowód czego przedłożył kopię dokumentacji pracowniczej.

/ pismo k. 9-10, pismo k. 25-28 załączniki k. 29-105, pisma k. 106 -109, k. 122/

W piśmie procesowym z dnia 27.08. 2019 organ rentowy wskazał iż przedmiotowa dokumentacja stanowi nową okoliczność w sprawie i może mieć przełożenie na wysokość należnych wnioskodawcy świadczeń pod warunkiem przedłożenia jej w oryginale.

/ pismo k. 155/

Pismem z dnia 12.09.2019 r. wnioskodawca przedłożył oryginały ww. dokumentacji i w ponadto wystąpił o zwrócenie się o przedłożenie jego dokumentacji pracowniczej do Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie zatrudnienia w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym w K. i w Ł., Wojewody (...), Urzędu Miasta Ł., Urzędu Miasta w P., Urzędu Gminy w D., Urzędu Gminy w A., Urzędu Miejskiego w R., Urzędu Miejskiego w A., Miejskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) w T., UŁ w Ł. Przedsiębiorstw (...) w A. i Naczelnej Rady Adwokackiej.

/ pismo k. 164-165 dokumentacja koperta k. 165/

Pismem procesowym z dnia 22. 10. 2019 r. organ rentowy wskazał iż przy uwzględnieniu niepoświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji przedłożonej przez ubezpieczonego hipotetyczny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z 20 lat kalendarzowych od 1967 r. do 2006 r. wyniósł 104,53%. Organ wskazał iż przy poprzednim wskaźniku z 20 lat kalendarzowych od 1967 do 2007 r. który wyniósł 83,46 % i nowej kwocie bazowej 2059,92 kwota świadczenia wyniosła 1475,25 zł brutto. Zatem przy obecnym hipotetycznym wskaźniku i nowej kwocie bazowej wysokość świadczenia może okazać się znacznie wyższa. Tym samym wobec ewentualnego przedłożenia oryginałów dokumentów stanowisko organu rentowego może ulec zmianie.

/ pismo procesowe k. 272/

Pismem procesowym z dnia 29. 11.2019 r. organ rentowy wskazał iż dokonał hipotetycznego wyliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru przy uwzględnieniu założeń nakreślonych przez Sąd zarządzeniem z dnia 28.10.2019 r. tj. przy uwzględnieniu stawek wynagrodzeń z umów, angaży (w przypadku stawek godzinowych przy przyjęciu normatywnego czasu pracy) świadectw pracy(stawka ze świadectwa za ostatni miesiąc pracy), zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, kart wynagrodzeń w najkorzystniejszej wersji przy uwzględnieniu kserokopii doręczonych do Sądu dokumentów. Tak ustalony hipotetyczny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z 20 lat kalendarzowych od 1967 r. do 1986 r. wzrósł i wyniósł 115,87 %. Natomiast poprzedni hipotetyczny wskaźnik wyliczony zgodnie z zobowiązaniem Sądu wynosił od 1967 do 2006 r. -104,53%. Przy poprzednim wskaźniku z 20 lat kalendarzowych od 1967 do 2007 r. który wynosił 83,46% i nowej kwocie bazowej 2059,92 kwota świadczenia wyniosła (...),25 . zatem przy obecnym drugim już wskaźniku 115,87 % i nowej kwocie bazowej wysokość świadczenia może okazać się znacznie wyższa w kwocie brutto od tej która została przyjęta w prawomocnej decyzji ZUS z dnia 17.02.2010 r. a która to kwota brutto wynosiła 1577,91 zł.

/ pismo k. 390/

Pismem z dnia 23.12.2019 r. organ rentowy dokonał hipotetycznego wyliczenia świadczenia wnioskodawcy z uwzględnieniem pierwotnie złożonych dokumentów.

/pismo ZUS k. 407/

Pismem z dnia 14 stycznia 2020 r. wnioskodawca wniósł o uwzględnienie przy wyliczeniu należnych mu świadczeń kolejnej dokumentacji osobowo płacowej za sporne okresy zatrudnienia.

/ pismo wnioskodawcy k. 417, załączona dokumentacja k. 418/

Pismem procesowym z dnia 15.01.2020 r. wnioskodawca wskazał iż nie kwestionuje wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wyliczonego na podstawie pierwotnie złożonych dokumentów.

/ pismo k. 420/

Kolejnymi pismami z dnia 11.02.2020 r. i 27.02.2002 r. organ rentowy dokonał kolejnych hipotetycznych wyliczeń świadczenia wnioskodawcy z uwzględnieniem kolejnej złożonej przez niego dokumentacji.

/pismo ZUS k. 438 pismo ZUS k. 424/

Pismem z dnia 10.03.2020 r. wnioskodawca wskazał, iż nie kwestionuje wyliczeń ostatecznie dokonanych przez ZUS.

/pismo k. 450/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. S. (1) urodził się w dniu (...).

/okoliczność bezsporna/

Ubezpieczony od 01.01.1999r. do 20.01.2008r. pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

/ bezsporne/

Wnioskodawca w okresie od 21.01.2006r. do 30.06.2008r. pobierał emeryturę z urzędu i do okresów składkowych zaliczono okres opłacania składek od 18.02.1993r. do 31.05.2008r.

/ bezsporne/

Natomiast od 01.07.2008r. ubezpieczony pobiera rentę rodzinną., po zmarłej żonie. Wysokość wypłacanego wnioskodawczy świadczenia wynosi 2217,84 zł brutto

/ bezsporne , pismo k. 407/

Decyzją z dnia17.02.2010r. przeliczono emeryturę J. S. (1). Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia tj. z lat 1967r. do 1968r„ 1970r. do 1974r„ 1976r. do 1977r„ 1986r., 1996r. do 1998r., 2000r., 2002r. do 2007r. Tak ustalony wskaźnik wyniósł 83,46 %.

/ decyzja k. 181/182 akt ZUS wyliczenie wskaźnika k. 179/180 akt ZUS/

Wnioskiem z dnia 17.05.2018r. J. S. (1) wniósł o ponowne ustalenie wysokości emerytury, wskazując iż w kresie w którym był czynny zawodowo tj min. Za okres zatrudnienia w Wydziale Finansowym (...), w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urzędzie Powiatowym Gmina D. Rejon, Budowlanka, RUCH, (...) w K., OKA w Ł., Gmina A., R. i A., UŁ, Adwokatura otrzymywał zarobki, które uzasadniają wypłatę wyższych świadczeń. Do wniosku nie złożono żadnych nowych dokumentów

/ wniosek k. 183-187 akt ZUS/.

W odpowiedzi na powyższy wniosek wydano zaskarżoną decyzję.

/ decyzja k.193/194 akt ZUS/

W okresie od 16.15.1966 do 30.09.1968 J. S. (1) był zatrudniony w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ł. na stanowisku referenta ds. ekonomicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

/ świadectwo pracy wystawione przez UM Ł. z dn. 15.08.1988 r. k.166 akta osobowe k. 190 k. 198 świadectwo pracy z dnia 30.09.1968 wystawione prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ł. k. 201/

We wskazanym okresie zatrudnienia wnioskodawca otrzymywał następujące wynagrodzenie za prace :

- w świetle umowy o pracę z dnia 16.08.1966 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1500 zł

/ umowa k. 220

- w świetle angażu z dnia 27.09.1967 r. od 1.10.1967 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2100 zł

/angaż k. 218 w aktach osobowych k. 246/

W okresie od 21.10.1968 do dn. 31.07.1974 wnioskodawca był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Ł. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na st. inspektora wojewódzkiego.

/ świadectwo pracy wystawione przez UM Ł. z dn. 15.08.1988 r. k.166 k.199 świadectwo pracy wystawione przez Urząd Wojewódzki z dnia 21.08.1974 . k. 200/

We wskazanym okresie zatrudnienia wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie :

- w świetle angażu z dnia 21.10.1968 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2100 zł

/ angaż k.215

- w świetle angażu z 12.02.1969 r. od 1.01.1969 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.400 zł

/ angaż k. 214/

- w świetle angażu z 17.01.1970 r. od 1.01.1970 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.700 zł

/ angaż k. 214 wniosek awansowy w aktach osobowych k. 246 angaż k. 418/

- w świetle wypisu z należności i długów z 9.06.1972 r. do 31.05.1972 r. w kwocie 2.700.

/ wypis k. 212/

- w świetle angaży z 31.05.1972 r. od 1.06.1972 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3300

/angaż k. 213, k. 222 w aktach osobowych k. 246 angaż k. 418/

- w świetle angażu z dnia 24.08.1973 r. od 1.09.1973 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2600 zł i dodatek specjalny w wysokości 1600 zł.

/angaż k.223 w aktach osobowych k. 246 angaż k. 418/

Za okres zatrudnienia od 1966 -1973 zachowały się karty wynagrodzeń wnioskodawcy.

/kopie kart wynagrodzeń. k. 224-231/

W okresie od 1.08.1974 do 31.05.1975 wnioskodawca był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Powiatowym w P.

/ świadectwo pracy wystawione przez Urząd Wojewódzki w S. z 15.08.1988 r. k. 166k. 267 dokumentacja k. 418/

We wskazanym okresie zatrudnienia wnioskodawcy przysługiwało następujące wynagrodzenie za pracę.:

- w świetle przeniesienia z 1.08.1974 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3800 i dodatek specjalny 1000 zł miesięcznie.

/ przeniesienie z 1.08.1974 k. 203/

- w świetle karty płac za wskazany okres zatrudnienia 3800 + 1000 zł.

/ karta płac k. 269 -269 v./

W okresie od 1.06.1975 r. do 31.05. 1976 wnioskodawca był zatrudniony w pełnym etacie w Urzędzie Gminy w D. na stanowisku referenta prawnego ostatnio za wynagrodzeniem 3900 zł plus dodatek specjalny w wysokości 300 zł i dodatek stażowy w wysokości 5% stawki zasadniczej

/ świadectwo pracy wystawione przez Urząd Gminy w D. z 15.08.1988 r. k. 166 świadectwo pracy z 23.12.1976 r. akta osobowe k. 246/

W powyższym okresie w świetle zachowanej dokumentacji wnioskodawca otrzymywał następujące wynagrodzenie:

- w świetle angażu z 26.06.1975 od 1.06.1975 r. wynagrodzenie miesięczne 4800 brutto,

/angaż akta osobowe k. 246/

- w świetle umowy z dnia 2 .06. 1975. 4800 brutto miesięcznie

/umowa akta osobowe k. 246/

-wypowiedzenia warunków płacy z 27.02.1976 od 1.04.1976 r. 4.200 miesięcznie.

/ wypowiedzenie akta osobowe k. 246/

- w świetle angażu z 18.03.1976 od 1 .01.1976 dodatek za wysługę lat 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

/ angaż akta osobowe k. 246/

- w świetle angażu z 30.03.1976 od 1.01. 1976 wynagrodzenie zasadnicze 3900 dodatek specjalny 300 zł.

/ angaż akta osobowe k. 246/

Za wskazany okres zatrudnienia wypłacone wynagrodzenie udokumentowane jest w karcie wynagrodzeń za 1975 r. i listach płac za lata 1975 -1976

/karta akta osobowe k. 246 listy płac k. 247-262/

J. S. (1) w okresie od 1.06.1976 do 31 01.1978 był zatrudniony w (...) na stanowisku radcy prawnego za wynagrodzeniem 4.400 zł plus premia regulaminowa do 15 % płacy zasadniczej

/ świadectwo pracy z31.08.1988 r. k. 166 akta osobowe k. 190, umowa o pracę k. 418 dokumentacja k. 418/

W okresie od 1.02. 1978 do dnia 14.09.1978 wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Przedsiębiorstwie Budownictwa (...) w T. za wynagrodzeniem 3700 plus premia 10%

/ świadectwo pracy z 17.08.1988 r. k. 166 dokumentacja osobowa k. 239, umowa o pracę k. 418/

Za wskazany okres zatrudnienia zachowała się karta wynagrodzeń.

/ karta wynagrodzeń w dokumentacji osobowej k. 239/

W okresie od 16.09.1978 do 31.12.1978 wnioskodawca był zatrudniony w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym jako Arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w P. z siedzibą w K. z ostatnim wynagrodzeniem 5500 zł i 700 zł dodatku za wysługę lat

/ świadectwo pracy z 28 09.1988 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

W okresie od 1.01.1979 do 17.03. 1987 wnioskodawca był zatrudniony w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym jako Arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Ł..

/ świadectwo pracy w aktach osobowych k. 190/

We wskazanych okresach zatrudnienia w oparciu o przedłożoną dokumentację J. S. (1) otrzymywał następujące wynagrodzenie za pracę:

- angażu z 26.08.1978 r. od 16.09.1978 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.500 zł i dodatek za wysługę lat 700 zł

/ angaż z 26.08.1978 r. akta osobowe k. 190 angaż k. 418/

- angażu z 11.12.1978 r. od 1.01.1979 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.500 zł i dodatek za wysługę lat 700 zł

/angaż z 11.12.1978 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 30.03.1979 r. od 1.03.1979 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000 zł i dodatek za wysługę lat 700 zł

/angaż z 30.03.1979 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- pisma z 31.12.1979 nagrodę w kwocie 800 zł

/pismo z 31.12.1979 akta osobowe k. 190/

- angażu z 22.04.1980 r. od 1.03.1980 dodatku za wysługę lat w kwocie 1000 zł

/ angaż z 22.04.1979 r. akta osobowe k. 190/

- pisma z 24.12.1980 nagrodę w kwocie 900 zł

/Pismo z 24.12.1980 akta osobowe k. 190/

- angażu z 31.12.1980 r. od 1.11.1980 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.500 zł /angaż z 31.12.1980 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 10.04.1981 r. od 1.01.1981 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 7.500 zł

/angaż z 10.04.1981 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

-pisma z 17.07.1981 nagrodę w kwocie 1000 zł

/pismo z 17.07.1981 akta osobowe k. 190/

- angażu z 31.08.1981 r. od 1.09.1981 r. dodatek za wysługę lat 1.250 zł

/angaż z 31.08.1981 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- pisma z 29.12.1981 r. nagrodę w kwocie 1000 zł

pisma z 29.12.1981 r. akta osobowe k. 190/

- angażu z 15.02.1982 r. od 1.01.1982 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.500 zł

/angaż z 15.02.1982 r. k. 166akta osobowe k. 190 /

- angażu z 4.09.1982 r. od 1.08.1982 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 13.000 zł

/angaż z 4.09.1982 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 15.08.1983 r. od 1.08.1983 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 14.000 zł

/angaż z 15.08.1983 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 8.11.1983 r. od 1.10.1983 r. dodatek za wysługę lat w wysokości 17 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2.380 zł

/angaż z 8.11.1983 r. k. 166akta osobowe k. 190/

- angażu z 9.04.1984 r. od 1.02.1984 r. dodatek do wynagrodzenia zasadniczego 3.500 zł

/angaż z 9.04.1984 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 28.09.1984 r. od 1.08.1984 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 15.000 zł dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 17% 2.550 zł dodatek specjalny 3.500 zł łącznie 21.050 zł

/angaż z 28.09.1984 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 30.09.1984 od 1.09.1984 r. dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 18% w kwocie 2700 zł

/angaż z 30.09.1984 akta osobowe k. 190/

-pisma z 13.12.1984 r. nagrodę w kwocie 7000 zł

/pisma z 13.12.1984 r. akta osobowe k. 190/

- angażu z 22.04.1985 r. od 1.02.1985 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 18.000 zł dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 18% 3.240 zł

/angaż z 22.04.1985 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- angażu z 31.07.1985 r. od 1.08.1985 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 19.000 zł dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 18% 3.420 zł dodatek specjalny 3.500 zł łącznie 25.920 zł

/angaż z 13.07.1985 r. akta osobowe k. 190/

- angażu z 23.08.1985 r. od 1.09.1985 r. dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 19% 3.610 zł

/angaż z 23.08.1985 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- pisma z 19.12.1985 r. nagrodę w kwocie 8000 zł

pisma z 19.12.1985 r

- angażu z 10.08.1986 r. od 1.01.1986 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 24.000 zł dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 19% 4.560 zł łącznie 28.560 zł

/angaż z 10.08.1986 r. akta osobowe k. 190/

- pisma z 9.09.1986 nagrodę jubileuszowa w kwocie 21.420 zł,

/pisma z 9.09.1986 akta osobowe k. 190/

- angażu z 1.04.1987 r. od 1.01.1987 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 27.000 zł dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat 20% 5.400 zł łącznie 32.400 zł

/angaż z 1.04.1987 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

- pisma z 15.04.1987 r. 6 miesięczna odprawę w kwocie 194.400 zł w związku z przejściem na rentę.

/pismo z 15.04.1987 r. k. 166 akta osobowe k. 190/

W okresie od 11.08.1988 do 25.09.1990 J. S. (1) był zatrudniony w Urzędzie Gminy w A. na stanowisku radcy prawnego w wymiarze ½ etatu.

/ świadectwo pracy z 24.09.1990 k. 166/

We wskazanym okresie zatrudnienia wnioskodawca w oparciu o przedłożone dokumenty otrzymywał następujące wynagrodzenie za pracę:

- w świetle umowy o pracę z dnia 11.08.1988 płacę zasadniczą w wysokości 10.000 zł dodatek prawny 1.000 zł

/ umowa o pracę z dnia 11.08.1988 k. 166 k. 334/

- w świetle angażu 20.10.1988 r. od 12.08.1988 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 16.000 zł dodatek za nadzór prawny 1000 zł

/ angaż k. 332/

- w świetle angażu z dnia 10.07.1989 r. od 1.01.1989 do 31.12.1989 dodatek służbowy w wysokości 2000 zł

/ angaż z dnia 10.07.1989 k. 166 k. 330/,

- w świetle angażu z dnia 20.03.1989 r. od 1.01.1989 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 32.000 zł

/ angaż z dnia 20.03.1989 r. k. 166 k. 331/

- w świetle angażu z dnia 2.08.1989 r. od 1.07.1989 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 44.000 zł

/ angaż z dnia 2.08.1989 r. k. 166 k. 329

- w świetle angażu z dnia 20.09.1989 r. od 1.07.1989 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 52.500 zł

/ angaż z dnia 20.09.1989 r. k. 328/

- w świetle angażu z dnia 26.11.1989 r. od 1.10.1989 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 125.000 zł

/ angaż z dnia 26.11.1989 r. k. 166 k. 327/

- w świetle angażu z dnia 23.01.1990 r. od 1.01.1990 do 31.12.1990 dodatek służbowy w wysokości 10.000 zł

/ angaż z dnia 23.01.1990 k. 166 k. 326/,

-w świetle angażu z 9.02.1990 r. od 1.12.1989 wynagrodzenie zasadnicze 215.000 zł

/ angaż k. 325/

- w świetle angażu z dnia 02.05.1990 r. od 1.01.1990 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 257.500 zł

/ angaż z dnia 2.05.1990 r. k. 166 k. 324/

- w świetle angażu z dnia 31.05.1990 r. od 1.04.1990 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 290.000 zł

/ angaż z dnia 31.05.1990 r. k. 166 k. 323/

Za wskazany okres zatrudnienia wynagrodzenie faktycznie wypłacone wnioskodawcy obrazują zachowane listy płac.

/ listy płac k. 340 -384/

W okresie od dnia 05.12.1988 do dnia 31.12.1989 r. ubezpieczony pracował w Urzędzie Gminy R. w wymiarze ½ etatu na stanowisku radcy prawnego ostatnio za wynagrodzeniem 117.800 zł dodatek funkcyjny 7.750 +10% dodatku za obsługę prawna

/ świadectwo pracy akta osobowe k. 192/

We wskazanym okresie zatrudnienia w oparciu o przedłożone dokumenty otrzymywał następujące wynagrodzenie za pracę

- w świetle umowy o prace z 5.12.1988 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 17800 zł i dodatek funkcyjny w kwocie 2000 zł

/ umowa o prace z 5.12.1988 r. akta osobowe k. 192/

- w świetle angażu z dnia 27.12.1988 r. od 5.12.1989 r. 10 % dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego z tytułu wykonywania obsługi prawnej jednostki organizacyjnej na terenie gminy.

/ angaż z dnia 27.12.1988 r. k. 166 akta osobowe k. 192/

- w świetle angażu z dnia 5.04.1989 r. od 1.01.1989 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 27.000 zł i dodatek funkcyjny w kwocie 6.250 zł.

/ angaż z dnia 5.04.1989 r. k. 166 akta osobowe k. 192/

W świetle umowy o prace z 28.04.1989 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 27.000 zł i dodatek funkcyjny w kwocie 6.250 zł.

/ umowa o prace z 28.04.1989 r. akta osobowe k. 192/

- w świetle angażu z dnia 2.09.1989 r. od 1.07.1989 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 39.000 zł

/ angaż z dnia 2.09.1989 r. k. 166 akta osobowe k. 192/

- w świetle angażu z dnia 12.10.1989 r. od 1.07.1989 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 65.000 zł i dodatek funkcyjny w kwocie 7.750 zł

/ angaż z dnia 12.10.1989 r. k. 166 akta osobowe k. 192/

- w świetle angażu z dnia 11.12.1989 r. od 1.10.1989 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 117.800 zł i dodatek funkcyjny w kwocie 7.750 zł

/ angaż z dnia 11.12.1989 r. k. 166/

- w świetle angażu z dnia 15.02.1990 r. od 1.12.1989 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 250.000 zł i dodatek funkcyjny w kwocie 15.000 zł

/ angaż z dnia 15.02.1990 r. akta osobowe k. 192/

W świetle zaświadczenia RP -7 z dnia 20/09/2014. w 1989 r. z tytułu tego zatrudnienia J. S. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 868 688 zł.

/ druk RP -7 z dnia 20/09/2014. akta osobowe k. 192/

W okresie od 1.03.1989 r. wnioskodawca był zatrudniony w Wojewódzkiej Rozlewni Gazu Płynnego (...) w wymiarze ½ etatu na stanowisku radcy prawnego

/umowa z 1.03.1989 r. k. 166/

We wskazanym okresie zatrudnienia w świetle przedłożonych dokumentów otrzymywał następujące zarobki:

- umowy o pracę z 1.03.1989 r. 18.500 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz premię uznaniową dodatek stażowy , dodatek niebezpieczny za czas efektywnie przepracowany.

/umowa z 1.03.1989 r. k. 166/

- w świetle angażu z dnia 24.05 1989 r. od 1.05.1989 r. stawkę 24.000 zł plus premia uznaniowa

/ k. 166 angaż (...) z 24.05.1989 r./

- umowy o pracę z 1.06.1989 r. 24.000 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz premię uznaniową dodatek stażowy, 2,50 zł/godz dodatek niebezpieczny za czas efektywnie przepracowany.

/ umowa o pracę z 1.06.1989 r. k. 166/

- w świetle informacji o wypłatach z dnia 16.01.1990 r. w 1989 r. wynagrodzenie brutto 25 000 zł.

/ informacja z dnia 16.01.1990 r. k. 116/

- w świetle angażu z dnia 28.12 1989 r. od 1.12.1989 r. stawkę 115.100 zł

/ angaż (...) z 28.12.1989 r. k. 166/

- w świetle angażu z dnia 27.04 1990 r. od 1.04.1990 r. stawkę 183.700 zł

/ angaż (...) z 27.04.1990 r. k. 166/

- w świetle angażu z dnia 20.08 1990 r. od 1.08.1990 r. stawkę 325.000 zł

/ angaż (...) z 20.08.1990 r. k. 166/

W okresie od 1.09.1990 r. do 15.12.1990 r. wnioskodawca był zatrudniony w (...) Przedsiębiorstwie (...) w A. początkowo w wymiarze ½ etatu a potem w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku radcy prawnego.

/ świadectwo pracy z 20.12.1990 r. k. 166 akta osobowe k. 195 /

We wskazanym okresie zatrudnienia w świetle przedłożonych dokumentów otrzymywał następujące wynagrodzenie:

- umowy o pracę z dnia 1.09.1990 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 200.000 zł miesięcznie i dodatek motywacyjny w kwocie 25.000 zł dodatek gminny 15 % i 50 % premii

/ umowa o prace z 1.09.1990 r. k. 166 akta osobowe k. 195 /

- umowy o pracę z dnia 16.09.1990 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 400.000 zł miesięcznie i dodatek motywacyjny w kwocie 50.000 zł dodatek gminny 15 % i 50 % premii

/ umowa o prace z 16.09.1990 r. k. 166 akta osobowe k. 195 /

- świadectwa pracy z 20.12.1990 r. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 400.000 zł miesięcznie i dodatek motywacyjny w kwocie 50.000 zł dodatek gminny 15 % i 50 % premii

/ świadectwo pracy z 20.12.1990 r. k. 166/

W świetle zaświadczenia RP – 7 z 16.12.2002 tytułem wskazanego zatrudnienia w 1990 r. wnioskodawca otrzymał łączne wynagrodzenie w kwocie 2907715 zł

/ druk Rp- 7 z 16.12.2002 akta osobowe k. 195 /

W okresie od dnia 2.01.1991 do 31.03.1991 wnioskodawca był zatrudniony na ½ etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w A. na stanowisku radcy prawnego.

/świadectwo pracy z 1.04.1991 k. 166 dokumentacja osobowa k. 235/

W świetle zawartej w dniu 2.01.1991 r. umowy o pracę za wykonywaną we wskazanym okresie zatrudnienia pracę miał otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 450.000 zł oraz dodatek funkcyjny w wys. 35% -122.500 zł oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 14 % wynagrodzenia zasadniczego.

/ umowa o prace z 2.01.1991 k. 166 dokumentacja osobowa k. 235/

Zgodnie ze świadectwem pracy z dnia 1.04.1991 za wskazany okres zatrudnienia wnioskodawcy należnym było wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 800.000 zł dodatek funkcyjny wg stawki 143.000 zł i dodatek za wysługę lat 14%.

/ świadectwo pracy z dnia 1.04.1991 k. 166 dokumentacja osobowa k. 235/

Zgodnie z wystawionym w dniu 01.10.2019 r. zaświadczeniu R-p 7 wnioskodawca w2019 r. otrzymał z tytułu wskazanego zatrudnienia w 1991 r. 3.165.000 zł wynagrodzenie w wysokości

/ druk Rp-7 k. 233-234/

W okresie od dnia 22.04.1991 r. do 4 09. 1991 wnioskodawca był zatrudniony w Uniwersytecie (...) na stanowisku radcy prawnego w wymiarze pełnego etatu. W świetle zawartej w tym dniu umowy wnioskodawcy było należne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.250.000 zł miesięcznie 70.000 zł dodatku funkcyjnego oraz premie i dodatki zna zasadach określonych w układzie zbiorowym pracy

/ umowa o pracę z dnia 22.04.1991 r. k. 166 w aktach osobowych k. 241 świadectwo pracy w aktach osobowych k. 241/

W świetle angażu z dnia 26.04.1991 we wskazanym okresie zatrudnienia od dnia 22.04.1991r. wnioskodawcy przysługiwał dodatek za wysługę lat w kwocie 12 % a od dnia 1.09.1991 w wysokości 13 % wynagrodzenia zasadniczego biorąc za podstawę 13 lat pracy. Jednocześnie poinformowano wnioskodawcę iż wysokość dodatku będzie wzrastała o 1% za każdy kolejny rok pracy do osiągnięcia 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

/ angaż z dnia 26.04.1991 r. k. 166 w aktach osobowych k. 241/

Za wskazany okres zatrudnienia okres zatrudnienia wnioskodawcy wypłacono wynagrodzenie wskazane na liście płac i zaświadczeniu z dnia 27.09.2019 r.

/ zaświadczenie z 27.09.2019 r. lista płac w aktach osobowych k. 241/

Wnioskodawca wykonywał również w ramach prowadzonej działalności w indywidualnej kancelarii adwokackiej zawód adwokata do 1.11.2011 r. Został wpisany do rejestru adwokatów z dniem 15.06.1982 do rejestru kancelarii adwokackich z dniem 1 listopada 1992 r.

/ akta osobowo płacowe (...) k. 265 dokumenty k 418/

Z tytułu prowadzonej działalności wnioskodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne

/ akta osobowo płacowe (...) k. 265 dokumenty k 418 poświadczenie ubezpieczenia. 440-441/

Hipotetycznie wyliczona emerytura wnioskodawcy przy przyjęciu ustalonego najwyższego wskaźnika 115,87 % i aktualnej kwoty bazowej w wysokości 2059,92 ustalonej na dzień 21.01.2008 r. oraz doliczonym stażem przy uwzględnieniu stawek wynagrodzeń z umów, angaży (w przypadku stawek godzinowych przy przyjęciu normatywnego czasu pracy) świadectw pracy(stawka ze świadectwa za ostatni miesiąc pracy), zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, kart wynagrodzeń złożonych w toku postępowania przed Sądem na dzień 5.11.2019 r. dostarczenia dokumentacji ZUS wynosi 2501,09 zł brutto

/pismo ZUS k. 407 wyliczenie k. 408-415/

Hipotetycznie wyliczona emerytura wnioskodawcy na dzień 5.11.2019 r. z zastosowaniem wskaźnika 115,89 % z uwzględnieniem angażu za (...) i kwoty bazowej w wysokości 2059,92 ustalonej na dzień 21.01.2008 r. oraz doliczonym stażem w oparciu o przedłożone dokumenty k. 418 wynosi 2501,39 zł brutto

/pismo ZUS k. 424 wyliczenie k. 427-433/

Hipotetycznie wyliczona emerytura wnioskodawcy na dzień 5.11.2019 r.z uwzględnieniem wskaźnika 115,89 %oraz po przeprowadzonym wyjaśnieniu dotyczącym opłacania składek z tytułu prowadzenia dzielności gospodarczej- kancelaria adwokacka i przyjęciu kwoty bazowej w wysokości 2059, 92 na dzień 21.01.2008 r. wynosiłaby 2487,96 zł a po waloryzacji od 1.03.2020 r. 2576,53 zł brutto.

/ pismo ZUS k. 438 wyliczenie k 439, 442-448/

Przedstawione dokumenty wnioskodawca otrzymał od pracodawców.

/zeznania wnioskodawcy – e – prot. z dnia 15.09.20 00:02:44/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonej dokumentacji w tym dokumentacji płacowej i osobowej za sporne okresu zatrudnienia której autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron. Wnioskodawca zeznał, iż dokumentację otrzymał od pracodawców, brak było zatem podstaw do kwestionowania ich wiarygodności. Nadto w oparciu o hipotetyczne wyliczenie należnego wnioskodawcy świadczenia z uwzględnieniem tych dokumentów których prawidłowości nie podważał ubezpieczony.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 114 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53) prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

Z cytowanego przepisu wynika, iż warunkiem ponownego ustalenia prawa do świadczeń jest uzyskanie nowych dowodów lub ujawnienie okoliczności, które istniały przed wydaniem decyzji, a nie były znane organowi w chwili orzekania i mają wpływ na prawo do tych świadczeń lub ich wysokość /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 1999 r., II UKN 231/99 - OSNAPiUS 2000 nr 19 poz. 734; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r. III UZP 5/03 - OSNAPiUS rok 2003, Nr 18, poz. 442/.

Zwrot "przedłożenie nowych dowodów" oznacza zgłoszenie każdego prawnie dopuszczalnego środka dowodowego, stanowiącego potwierdzenie okoliczności faktycznych istniejących przed wydaniem decyzji, a mających wpływ na powstanie prawa do świadczenia lub jego wysokość. Natomiast użyte w art. 114 ust. 1 ustawy emerytalnej pojęcie "ujawnienie okoliczności" oznacza powołanie się na fakty dotyczące ogółu wymagań formalnych i materialnych związanych z ustaleniem przez organ rentowy prawa do świadczenia lub wysokości świadczenia. Są to określone w przepisach prawa materialnego fakty warunkujące powstanie prawa do świadczenia lub jego wysokości np. staż pracy, wiek, niezdolność do pracy, ale także uchybienia przez organ rentowy normom prawa procesowego lub materialnego, wpływające potencjalnie na dokonanie ustaleń w sposób niezgodny z ukształtowaną z mocy prawa sytuacją prawną osoby zainteresowanej (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 2014 r., I UK 322/13, LEX nr 1444596 oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 11 grudnia 2015 r., III AUa 1087/15, LEX nr 1979499).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma podstaw do ponownego ustalenia emerytury, wyrównania świadczeń, jeśli zainteresowany nie przedstawi dokumentów lub okoliczności zmieniających jego sytuację (por. wyrok. Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., III UK 150/13, LEX nr 1458793).

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że skoro przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w oparciu o wniosek z art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to obowiązkiem organu rentowego a następnie Sądu orzekającego, była w pierwszej kolejności ocena, czy wystąpiły określone w tym przepisie przesłanki umożliwiające merytoryczne rozpoznanie wniosku. Należało zatem ustalić i ocenić, czy wnioskodawca przedłożył nowe dowody mogące mieć wpływ na zmianę poprzedniej decyzji z dnia 17.02.2010r. w przedmiocie wysokości świadczenia, ewentualnie, czy ujawniły się takie okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mogły rzutować na przyznanie ubezpieczonemu prawa do emerytury w wyższej wysokości.

W ocenie Sądu na gruncie rozpoznawanego przypadku powyższa przesłanka została spełniona. W toku procesu wnioskodawca przedłożył dokumenty za okres zatrudnienia i powadzenia działalności gospodarczej, które nie były uprzednio przedmiotem analizy organu rentowego a w konsekwencji ich wpływ na prawo do świadczeń nie może być kwestionowany.

W myśl art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a.

Na mocy art. 111 ust. 1 możliwe jest ponowne obliczenie wysokości emerytury lub renty od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15 ustawy, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego:

1) z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,

2) z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzględnieniem art. 176,

3) z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty,

- a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5.

W myśl ust. 2a art. 15 jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011, Nr 237, poz. 1412) środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. obowiązuje od 23 listopada 2011 r. i ma zastosowanie do wniosków w sprawach świadczeń złożonych od daty jego wejścia w życie. Zastąpiło ono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. z 1983 r., Nr 10, poz. 49, ze zm.), które dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości określało w sposób podobny. I tak zgodnie z § 20 pkt. 1 rozporządzenia z dnia
7 lutego 1983 r.
środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość zarobku lub dochodu stanowiącego podstawę wymiaru emerytury lub renty dla pracowników były zaświadczenia zakładów pracy wystawione według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków.

Orzeczenia Sądu Najwyższego jakie zapadły jeszcze na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. są zgodne co do tego, że ograniczenie co do środków dowodowych wynikające z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. obowiązujące w postępowaniu przed organem rentowym nie ma zastosowania w postępowaniu sądowym przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zarobków, której pochodną jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, jest faktem mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 KPC), który w postępowaniu przed sądem może być udowadniany wszelkimi środkami dowodowymi, które sąd uzna za celowe i pożądane. Wysokość uzyskiwanego uposażenia może być zatem ustalana także przy pomocy innych pisemnych środków dowodowych pochodzących od pracodawcy, czy też nawet dowodów pośrednich, nie wyłączając zeznań świadków - aczkolwiek wskazujących wprost na wysokość wynagrodzenia zainteresowanego / por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 1997 r. sygn. akt II UKN 186/97, opubl. OSNP 1998/11/342; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. I UK 115/06, opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 2007, Nr 17-18, poz. 257, str. 753/.

Wysokości wynagrodzenia lub danego składnika wynagrodzenia nie można ustalać w sposób przybliżony, ale pewny, na podstawie konkretnego dokumentu bądź jego kopii, który zachował się w dokumentacji osobowej ubezpieczonego (ostatecznie w oparciu o wiarygodne i precyzyjne zeznania świadków). W takim wypadku uwzględnić można składniki wynagrodzenia, które są pewne, wypłacane były w danym okresie, stałe i w określonej wysokości (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2012 r., III AUa 1555/11, LEX nr 1113058). Tylko niewątpliwe dochody ze stosunku pracy w udowodnionej wysokości, od których odprowadzono składki, mogą być uwzględnione do ustalania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

W sprawie wnioskodawca przedstawił dokumentację za okres zatrudnienia, która w oryginałach czy w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach nie była znana organowi rentowemu przy wydaniu decyzji (...).02.2010r. Jej autentyczność w ocenie Sądu nie budzi jednak zastrzeżeń a wynikające z niej dane umożliwiają ustalenie zarobków faktycznie wypłacanych wnioskodawcy i okresy zatrudnienia nieuwzględnione uprzednio w stażu ubezpieczeniowym. W ocenie Sądu uwzględnienie wskazanej dokumentacji pozwala ustalić taką wysokość wynagrodzenia, jaką wnioskodawca niewątpliwie otrzymywał. Sąd ma przy tym świadomość, iż przedłożona dokumentacja nie uwzględnia wszystkich składników wynagrodzenia we wszystkich spornych okresach. Jednakże formułując to stanowisko należało mieć na względzie powszechnie znane trudności w dokumentowaniu nie tylko wysokości wynagrodzenia, ale nawet samego zatrudnienia w latach odległych od daty wniosku, związane z brakiem dokumentów (te podlegały bowiem niszczeniu po upływie określonego czasu), czy wręcz likwidacją zakładów pracy.

Tym samym świadczenie wyliczone wnioskodawcy winno uwzględniać dane niewątpliwie ustalone na podstawie przedłożonej dokumentacji, w tym w zakresie stażu ubezpieczeniowego jak i przy uwzględnieniu stawek wynagrodzeń z umów, angaży (w przypadku stawek godzinowych przy przyjęciu normatywnego czasu pracy) świadectw pracy (stawka ze świadectwa za ostatni miesiąc pracy), zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, kart wynagrodzeń złożonych za okres zatrudnienia w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ł., w Urzędzie Wojewódzkim w Ł. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Urzędzie Powiatowym w P., w Urzędzie Gminy w D., w (...), w Przedsiębiorstwie Budownictwa (...) w T., w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym Okręgowej Komisji Arbitrażowej w P. z siedzibą w K., w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Ł., w Urzędzie Gminy w A., w Urzędzie Gminy R., w Wojewódzkiej Rozlewni Gazu Płynnego (...), w (...) Przedsiębiorstwie (...) w A., w Urzędzie Gminy i Miasta w A., w Uniwersytecie (...) oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Mając powyższe na uwadze Sąd zobowiązał organ rentowy do wyliczenia hipotetycznej wysokości świadczenia z uwzględnieniem przedłożonej dokumentacji

Ostatecznie hipotetycznie wyliczona emerytura wnioskodawcy na dzień 5.11.2019 r. dostarczenia dokumentacji ZUS (art. 129 ustawy emerytalnej), przy przyjęciu ustalonego najwyższego wskaźnika 115,89 % (wyższego niż ustalony decyzja z dnia17.02.2010r. w wysokości 83,46 %) i aktualnej kwoty bazowej w wysokości 2059,92 ustalonej na dzień 21.01.2008 r., wynosi 2487,96 zł a po waloryzacji od 1.03.2020 r. 2576,53 zł brutto a zatem jest wyższa od świadczenia rentowego dotychczas wypłacanego w kwocie 2217,84 zł. Wnioskodawca w kontekście przedłożonych dokumentów prawidłowości tak dokonanych wyliczeń nie kwestionował

Skoro zatem nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury z najkorzystniejszych 20 lat jest korzystniejszy od dotychczasowego a kwota wyliczonej emerytury jest korzystniejsza niż kwota dotychczas wypłacanej renty rodzinnej, żądanie wnioskodawcy przeliczenia świadczenia, należało uwzględnić od dnia 5.11.2019 r. tj przedłożenia ZUS nowych dowodów.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 14 § 2 i § 1 k.p.c., zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji.