Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekretarz sądowy W. F.

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania Z. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 31 lipca 2017 roku numer (...)

- z dnia 11 kwietnia 2019 roku numer (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 31 lipca 2017 roku w ten sposób, że ustala wysokość emerytury Z. P. od dnia 17 kwietnia 2017 roku przy przyjęciu do wyliczenia kapitału początkowego – co do stażu pracy i podstawy wymiaru – dodatkowych okresów zatrudnienia:

-1.04.1967 – 31.12.1969

-10.01.1974 – 29.03.1977

- 1.01.1990 – 28.02.1990

- 1.04.1990 – 31.08.1991

- 1.09.1991 – 2.07.1992

2. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 11 kwietnia 2019 roku w ten sposób, że zobowiązuje do przeliczenia emerytury Z. P. od dnia 1 kwietnia 2018 roku przy uwzględnieniu wysokości kapitału początkowego ustalonego na dzień 1.01.1999 roku w kwocie 82.933,29 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy), obliczonego z lat 1977 - 1986 przy uwzględnieniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego w wysokości 47,10 % (czterdzieści siedem i dziesięć setnych procenta);

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz Z. P. kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu - kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.