Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2841/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant: stażysta Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z udziałem płatnika S. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 22 maja 2019 roku nr (...) - PZ

o podleganie ubezpieczeniu

1.  Oddala odwołanie ;

2.  Zasądza od wnioskodawczyni J. K. i płatnika S. S. kwoty po 180(sto osiemdziesiąt) złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.