Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 123/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: bez udziału

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2020 r.

sprawy:

M. Z.

s. J. i Z. z domu S.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

w okresie od stycznia 2010r. do 27 lutego 2020r. w K., znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną J. Z. w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu, wszczynał awantury domowe, w czasie których szarpał wymienioną za ubrania, bił ją po twarzy, rzucał w nią przedmiotami, jak też wyzywał wymienioną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził pozbawieniem życia, trzymając nóż w ręku, zakłócał spoczynek i wypoczynek nocny i swoim zachowaniem zmuszał pokrzywdzoną do opuszczania miejsca zamieszkania,

tj. o przestępstwo z art. 207 §1 kk

I.  oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 207 §1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 73 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;

III.  na podstawie art. 72 §1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV.  na podstawie art. 41a §1, §3a i §4 k.k. orzeka zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej J. Z. na odległość mniejszą niż 100 (sto) metrów, bez jej zgody oraz nakazuje oskarżonemu na okres 6 (sześciu) miesięcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną J. Z.;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. K. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 123/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. Z.

w okresie od stycznia 2010r. do 27 lutego 2020r. w K., znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną J. Z. w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu, wszczynał awantury domowe, w czasie których szarpał wymienioną za ubrania, bił ją po twarzy, rzucał w nią przedmiotami, jak też wyzywał wymienioną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził pozbawieniem życia, trzymając nóż w ręku, zakłócał spoczynek i wypoczynek nocny i swoim zachowaniem zmuszał pokrzywdzoną do opuszczania miejsca zamieszkania, tj. o przestępstwo z art. 207 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M.

Z.

I

I

Uzasadnienie, zgodnie z wnioskiem Prokuratora, ograniczono co do orzeczenia o karze i środkach karnych.

kara pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy

znaczny stopień społecznej szkodliwości i znaczny stopień winy: świadome, wielokrotnie wyrządzanie pokrzywdzonej krzywdy psychicznej i dolegliwości fizycznych, wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu, wytworzenie atmosfery strachu i poczucie braku bezpieczeństwa.

- bardzo długi okres znęcania się (10 lat)

Okoliczności łagodzące: uprzednia niekaralność oskarżonego (k.45) i przyznanie się do popełnienia zarzucanego czynu.

II

I

warunkowe zawieszenie wykonania kary na okres próby 3 lat z uwagi na dotychczasową niekaralność (k. 45), szansa na poprawę swego zachowania,

okres próby zweryfikuje postawioną prognozę kryminologiczną

oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora - obligatoryjne dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej (sąd omyłkowo wskazał art. 73 § 1 kk zamiast art. 73 § 2 kk)

III

I

obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu – z uwagi na to, iż do aktów przemocy fizycznej i psychicznej dochodziło pod wpływem alkoholu

IV

I

zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej J. Z. na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz nakazanie oskarżonemu na okres 6 miesięcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną J. Z.;

środek karny ma na celu uniemożliwienie oskarżonemu kontynuowania dotychczasowego zachowania. Jedynie zastosowanie takich środków zapewni pokrzywdzonej spokój i bezpieczeństwo.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. K. wynagrodzenie za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu

VI

zwolnienie oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości. (oskarżony utrzymuje się tylko z emerytury)

1.1Podpis