Pełny tekst orzeczenia

Uzasadnienie wyroku z dnia 25 września 2020 roku, sygn. akt II. K 196/16

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 196/16

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. G.

W dniu 29 czerwca 2015 roku w miejscowości F., gmina S., woj. (...) spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachowała należytej ostrożności i nie dostosowała prędkości jazdy do panujących wówczas warunków drogowych, w wyniku czego wykonując manewr hamowania najechała na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w wyniku czego jego pasażer J. L. (1) doznał obrażeń ciała w postaci urazu powierzchownego szyjnego odcinka kręgosłupa, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej dni siedmiu trwający, tj. o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 29 czerwca 2015 roku w miejscowości F., gmina S., woj. (...) oskarżona spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachowała należytej ostrożności i nie dostosowała prędkości jazdy do panujących wówczas warunków drogowych, w wyniku czego wykonując manewr hamowania najechała na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...) o nr rej. (...).

Wyjaśnienia oskarżonej M. G.

k. 113 – 114

Zeznania świadka J. L. (1)

k. 34, 114 – 115

Zeznania świadka M. D.

k. 116

Protokół okoliczności i przyczyn wypadku drogowego

k.. 7

Akta szkody E. Hestia

załącznik

Opinia biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych I. R.

k. 247 – 265, 318 – 319,

1.  Doznanie przez pokrzywdzonego – J. L. (1) pasażera samochodu marki F. (...) o nr rej. (...), obrażeń ciała w postaci urazu powierzchownego szyjnego odcinka kręgosłupa, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej dni siedmiu trwający

Opinia biegłego sądowego A. W.

k. 183 – 184, 165 – 166,

Opinia biegłego sądowego J. Z.

k. 241 – 244,

Ekspertyza sądowo – lekarska Katedry medycyny Sądowej UJ CM w K.

k. 377 – 381, 409 – 411

Dokumentacja medyczna

k. 133, 139, 142, 144, 182, 366, 454 – 455

3. W dniu 4 września 2015 r. w badaniu USG tętnic szyjnych i kręgowych stwierdzono u pokrzywdzonego rozwarstwienie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Dokumentacja medyczna

k. 133, 139, 142, 144, 182, 366, 454 – 455

Zeznania świadka J. L. (1)

k. 34, 114 – 115

Zeznania świadka P. P.

k. 466 – 467,

Zeznania świadka R. M.

k. 467 – 468

4.Oskarżona nie była dotychczas karana

Dane z K.

k. 457

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. G.

W dniu 29 czerwca 2015 roku w miejscowości F., gmina S., woj. (...) spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachowała należytej ostrożności i nie dostosowała prędkości jazdy do panujących wówczas warunków drogowych, w wyniku czego wykonując manewr hamowania najechała na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w wyniku czego jego pasażer J. L. (1) doznał obrażeń ciała w postaci urazu powierzchownego szyjnego odcinka kręgosłupa, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej dni siedmiu trwający, tj. o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Stwierdzone u pokrzywdzonego w dniu 4 września 2015 r. w badaniu USG rozwarstwienie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej wynikiem zdarzenia drogowego z dnia 29 czerwca 2015 roku.

W wyniku wypadku pokrzywdzony doznał skręcenia i naderwania odcinka szyjnego.

Opinie sądowo – lekarskie biegłych sądowych A. W., J. Z., ekspertyza sądowo – lekarska Katedry Medycyny Sądowej UJ CM

w K.

k. 183 – 184, 165 – 166, k. 241 – 244, k. 377 – 381, 409 – 411

Zeznania świadka P. P.

k. 466 – 467,

Zeznania świadka R. M.

k. 467 – 468

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

Wyjaśnienia oskarżonej M. G., zeznania świadków J. L. (1), M. D., protokół okoliczności i przyczyn wypadku drogowego, akta szkody E. Hestia, opinia biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych I. R.

Sąd dał wiarę wskazanym dowodom, gdyż jednoznacznie wynika z nich, iż w wyniku nie zachowania należytej ostrożności i nie dostosowania prędkości jazdy do panujących warunków drogowych doszło do najechania samochodu marki O. (...) o nr rej. (...), na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...).

2, 3

Opinie biegłych sądowych A. W., J. Z., W. P., ekspertyza sądowo - lekarska Katedry Medycyny Sądowej UJ CM w K., dokumentacja medyczna, zeznania świadków P. P. i R. M..

Biegli sądowi jednoznacznie wskazali, iż z uwagi na czas i rodzaj odczuwanych przez pokrzywdzonego dolegliwości po zdarzeniu drogowym, fakt, iż dopiero w dniu 4 września 2015 r. w badaniu USG tętnic szyjnych i kręgowych stwierdzono u pokrzywdzonego rozwarstwienie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej, okoliczności zdarzenia - niewielka siła uderzenia, nie są w stanie ustalić, że do rozwarstwienia doszło w wyniku wypadku drogowego. Za powyższym opowiedzieli się również świadkowie P. P. i R. M., którzy zeznali, iż nie są w stanie podać jednoznacznej przyczyny rozwarstwienia lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz czasu jego powstania. Sąd dał wiarę ww. dowodom, gdyż są one w tym zakresie jasne i spójne. Sąd dał również wiarę biegłym A. W. oraz ekspertyzie sądowo - lekarskiej Katedry Medycyny Sądowej UJ CM w K., iż przeprowadzone badania u pokrzywdzonego po wypadku nie wskazują jednoznacznie na skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego, gdyż nie przeprowadzono badania w postaci rezonansu, zaś zniesienie lordozy może mieć związek nie tylko z urazem, ale i ze zmianami samoistnymi chorobowymi np. zwyrodnieniem kręgosłupa. Sąd dał wiarę ww. opiniom, gdyż są w tym zakresie jasne, spójne i logiczne Stąd też Sąd przyjął, iż pokrzywdzony w wyniku wypadku doznał jedynie powierzchownego urazu kręgosłupa odcinka szyjnego. Z uwagi na treść ww. opinii Sąd nie dał wiary biegłemu sądowemu W. P..

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2

Opinia biegłego sądowego W. P.

Omówione wyżej w pkt 2.1 uzasadnienia do faktów pkt 2,3.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

☐X

3.4.  Umorzenie postępowania

Pkt 1

M. G.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Oskarżona dopuściła się wykroczenia z art. 86 § 1 k.w., gdyż w dniu 29 czerwca 2015 roku w miejscowości F. spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachowała należytej ostrożności i nie dostosowała prędkości jazdy do panujących wówczas warunków drogowych, w wyniku czego wykonując manewr hamowania najechała na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w wyniku czego jego pasażer J. L. (1) doznał obrażeń ciała w postaci urazu powierzchownego szyjnego odcinka kręgosłupa, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej dni siedmiu trwający, tj. o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. Zachowanie było zawinione, gdyż oskarżona mogła postąpić zgodnie z normą prawną i zachować należytą ostrożność. Społeczna szkodliwość czynu oskarżonej była wyższa niż znikoma o czym świadczą okoliczności czynu i jego skutki.

Z uwagi na fakt, iż w sprawie doszło do przedawnienia karalności czynu, na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w zw z art. 45 § 1 k.p.w. umorzono postępowanie.

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt II

Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. Sąd orzekł o kosztach postępowania, w tym o kosztach, które poniosła oskarżona w związku z ustanowieniem obrońcy z wyboru.

6.  1Podpis

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

Pełnomocnikowi oskarżyciela posiłkowego J. L. – adw. T.J. K..

SSR Małgorzata Pirga