Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 262/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Joanna Kossakowska

Asesor Prokuratury Rejonowej: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020 r.

sprawy:

A. L.

s. W. i A. z domu G.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

W dniu 22 grudnia 2019 r. W K., uderzając ręką po ciele ciotkę Z. G., spowodował u niej obrażenia ciała w postaci powierzchownego urazu nosa z drobną raną tłuczoną oraz powierzchowne krwiaki podskórne obu przedramion, które to obrażenia powodują naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni.

tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k.

I.  oskarżonego A. L. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 157 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 37 b k.k. zw. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k skazuje go na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 ( trzydzieści) godzin miesięcznie;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 07.05. 2020 r. godz. 21:15 do dnia 08.05.2020r. godz. 13:05 co równoważne jest 1 (jednemu) dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 41a § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną Z. G. oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległości mniejszą niż 100 (sto) metrów na okres 3 (trzech) lat;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 262/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. L.

oskarżonego o to, że:

W dniu 22 grudnia 2019 r. W K., uderzając ręką po ciele ciotkę Z. G., spowodował u niej obrażenia ciała w postaci powierzchownego urazu nosa z drobną raną tłuczoną oraz powierzchowne krwiaki podskórne obu przedramion, które to obrażenia powodują naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni.

tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wypełnił normę art. 157 §2 kk. Spowodował u pokrzywdzonej lekki uszczerbek na zdrowiu, czyli naruszył czynności narządu ciała trwający nie dłużej niż 7 dni. Jego działanie było umyślne.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. L.

I

I

I

III

Kara mieszana w wymiarze 2 miesięcy pozbawienia wolności i 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy na cele społeczne.

Okolicznościami obciążającymi, które wpłynęły na wymiar kary jest uprzednia wielokrotna karalność, w tym za czyny z art. 207 §1 kk na szkodę tej samej pokrzywdzonej ( karta karna k. 79). Popełnianie przestępstw pod działaniem alkoholu, agresywne i brutalne zachowanie oskarżonego wobec osoby słabszej i schorowanej.

Jedyną okolicznością łagodzącą jest przyznanie się do winy i skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze.

Środek karny w postaci nakazu opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 3 lat.

Sąd orzekł środek karny z uwagi na to, że oskarżony dopuścił się umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy.

Przemocą jest zarówno takie działanie, w wyniku którego pokrzywdzony doznał uszkodzeń ciała, jak i takie, którego efektem było wyłącznie naruszenie jego nietykalności cielesnej bądź ograniczenie swobody ruchów (wyr. SA w Katowicach z 30.3.2000 r., II AKa 28/00, Biul. SA w K. 2000, Nr 2, poz. 3).

Przestępstwo z użyciem przemocy, o którym mowa w art. 41a § 1 KK, nie musi być popełnione wyłącznie na szkodę osoby najbliższej, a wskazanie tej kategorii pokrzywdzonych ma charakter przykładowy. Ustawodawca, używając określenia zwłaszcza "w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej", zwrócił uwagę, że orzeczenie tego środka jest szczególnie uzasadnione w tych właśnie sprawach ( por. komentarz do 41a kk pod redakcją Stefańskiego 2020). W ocenie Sądu w okolicznościach niniejszej sprawy, orzeczenie nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej jest jak najbardziej uzasadnione. Jak wskazali świadkowie oskarżony stale przebywa u ciotki, jego obecność powoduje konflikty, oskarżony pod działaniem alkoholu awanturuje się, zakłóca spokój starszej, schorowanej osobie. Gdy ciocia nie chce go wpuścić, dobija się do drzwi, wyzywając ją wulgarnie. W dniu 22 grudnia 2019r. nietrzeźwy oskarżony spowodował u ciotki obrażenia ciała na okres poniżej 7 dni.

Orzekając w/w środki Sąd miał na uwadze ochronę osoby pokrzywdzonej, albowiem jego zastosowanie uniemożliwia, a przynajmniej w znacznym stopniu utrudnia sprawcy ponowne popełnienie przestępstwa.

Celem tych środków jest również zapobieganie przestępczości z użyciem przemocy.

Orzeczoną karę, jak również środki karne zaakceptował oskarżony i nie sprzeciwił się im obecny na sali prokurator.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

II

I

Zaliczenie na poczet kary okresu zatrzymania

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Zwolnienie z kosztów, albowiem oskarżony nie pracuje i nie posiada żadnych dochodów.

6.  1Podpis