Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 228/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Sędziowie: Sędzia SO Barbara Kempa (spr.)

Sędzia SO Ireneusz Łaski

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. O.

przeciwko Instytutowi Centrum (...) w Ł.

przy udziale Prokuratury (...) w Ł.

o wynagrodzenie za pracę

na skutek apelacji pozwanego Instytutu Centrum (...) w Ł. oraz Prokuratury (...) w Ł.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie sygn. akt X P 928/18

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza od Instytutu Centrum (...) w Ł. na rzecz A. O. kwotę 1.350,- (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

I. A. O. B. K.