Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 36/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Chrostek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Barbara Kempa

Sędzia SO Agnieszka Olejniczak - Kosiara

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lipca 2020 r. w Ł.

sprawy z powództwa B. C.

przeciwko Zespołowi Szkół Zawodowych (...) w Ł.

o ustalenie istnienia stosunku pracy i wyrównanie wynagrodzenia za pracę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie sygn. akt X P 225/18

1. oddala apelację ;

2. zasądza od B. C. na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych (...) w Ł. kwotę 1.860 zł (tysiąc osiemset sześćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję .

SO Barbara Kempa SO Jacek Chrostek SO Agnieszka Olejniczak - Kosiara