Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1128/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy M. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania M. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 18 marca 2020 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oddala odwołanie

Sygn. akt VIII U 1128/20

Dnia 4 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron : wnioskodawczyni r. pr. A. C. ( bez pouczenia) i pełnomocnikowi ZUS ( bez pouczenia)