Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1153/20

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Anna Przybylska

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o świadczenie uzupełniające

na skutek odwołania od decyzji z dnia 17.01.2020 numer (...)

w przedmiocie odrzucenia odwołania

postanawia:

odrzucić odwołanie na podstawie art. 477 ze zn.9 par. 3 ze zn. 1 kpc.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia doręczyć peł.stron