Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania P. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o zadłużenie z tytułu składek

na skutek odwołania od decyzji z dnia 24 maja 2018 roku znak (...)/RKS

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od P. R. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.