Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 639/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy G. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania G. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 18 grudnia 2019 roku znak (...)

o prawo do dodatku pielęgnacyjnego za okres od dnia 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2018 roku

1.  oddala odwołanie;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić pełnomocnikowi wnioskodawczyni z urzędu radcy prawnemu J. K. kwotę 110(sto dziesięć) złotych 70(siedemdziesiąt)groszy zawierającą 23%podatku VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną wnioskodawczyni z urzędu, ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawczyni z urzędu i pełnomocnikowi ZUS.

3.08.2020