Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 961/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 lutego 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że J. W. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy. Zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 5.180,78 zł, w tym:

1) z tytułu:

składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od stycznia 2013 roku do czerwca 2013 roku w kwocie: 3.553,38 zł

- odsetek za zwłokę: 1.201,00 zł

- kosztów upomnienia: 0,00 zł

- kosztów egzekucyjnych: 0,00 zł;

2) z tytułu:

składek na Fundusz Pracy w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od stycznia 2013 roku do czerwca 2013 roku w kwocie: 318,40 zł

- odsetek za zwłokę: 108,00 zł

- kosztów upomnienia: 0,00 zł

- kosztów egzekucyjnych: 0,00 zł

Organ rentowy wskazał, że płatnik składek J. W. nie dopełnił obowiązku określonego w art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, działając na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy, określił wysokość zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

/decyzja z dnia 28 lutego 2017 roku k. 2 - 2v akt ZUS/

W odwołaniu od powyższej decyzji, złożonym dnia 24 kwietnia 2017 roku J. W. zaskarżył powyższą decyzję w całości i wniósł o jej uchylenie. Skarżący wskazał, że to organ rentowy zalega z wypłatą zasiłków za rok 2012 i 2013. Nadto podniósł, że do powyższej sytuacji doszło w wyniku wcześniej wydanych decyzji, które nie były zgodne ze stanem faktycznym sprawy tj.: decyzją z dnia 19 grudnia 2012 roku (znak:210000/CW/00270096), którą odmówiono mu prawa do zasiłku chorobowego za okres dnia 23 października 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku i za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy; decyzją z dnia 25 stycznia 2013 roku (znak:210000/CW/00015334), którą odmówiono mu prawa do zasiłku opiekuńczego za okres dnia 13 grudnia 2012 roku do dnia 26 grudnia 2012 roku, decyzją z dnia 25 stycznia 2013 roku (znak:210000/CW/00288799) odmówiono mu prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 28 grudnia 2012 roku do dnia 9 stycznia 2013 roku i za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz decyzją dnia 14 marca 2013 roku (znak: 210000/CW/ 00264323/2013/ZASU) którą zobowiązano odwołującego się do zwrotu nadpłaty zasiłku chorobowego w kwocie 261,00zł oraz odsetek z funduszu chorobowego w kwocie :16,26 zł - wynikającego z błędu popełnionego przez pracownika ZUS. Dlatego też decyzja z dnia 19 grudnia 2012 roku jako konsekwencja pozostałych wydanych przez ZUS decyzji winna być z urzędu uznana za nieważną. A co za tym idzie brak było również podstaw do wydania obecnie zaskarżonej decyzji.

/odwołanie z dnia 24 kwietnia 2017 roku k. 2- 3/

Organ rentowy wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sygn. akt VIII U 1006/17 oddalił odwołanie ubezpieczonego J. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł..

/wyrok k.288 w aktach VIII U 1006/17/

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt III AUa 34/19 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Łodzi do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania za drugą instancję. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny zważył, iż w postępowaniu należało zbadać, czy w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. ubezpieczony rzeczywiście prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 obowiązującej do 30 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a więc czy podejmował zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową w sposób zorganizowany i ciągły, czy też zaprzestał jej prowadzenia i od kiedy, gdyż ma to decydujące znaczenie dla ustalenia okresu i w konsekwencji wysokości zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia. Sąd Apelacyjny wskazał, iż tych ustaleń Sąd Okręgowy nie poczynił, mimo iż ubezpieczony, działając bez fachowego pełnomocnika, już w odwołaniu wskazywał na swoją długotrwałą niezdolność do pracy w spornym okresie, czego dowodem miało być orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z maja 201 r. Nadto Sąd Apelacyjny wskazał, iż specyfika prowadzonej działalności – osobiście, w zakresie usług telekomunikacyjnych nasuwa wątpliwości, czy płatnik miał możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w spornym okresie, jeżeli cały czas kwestionuje możliwość jej prowadzenia, wskazując na swą długotrwałą niezdolność do pracy. Stąd do oceny pozostaje, czy wskazany w decyzji okres zaległości składkowych był okresem prowadzenie przez ubezpieczonego pozarolniczej działalność gospodarczej.

/ wyrok k.344, uzasadnienie wyroku k.349 - 353 w aktach VIII U 1006/17/

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowanie w sprawie podlegania przez wnioskodawcę ubezpieczeniom społecznym od 1 listopada 2009 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

/pismo k. 491/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję dotyczącą okresów podlegania i niepodlegania ubezpieczeniom, która została odebrana przez wnioskodawcę w dnia 3 sierpnia 2020 r. Decyzja dotyczy także spornego okresu. /Bezsporne, e-protokół z rozprawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. 00:01:06 – 00:05:28/

Pełnomocnik ZUS z uwagi na wydanie przez organ rentowy w/w decyzji wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie.

/e-protokół z rozprawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. 00:01:06 – 00:05:28/

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej.

Prawomocność decyzji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczonego w spornym okresie, będzie mieć wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, a dotyczącej wysokości składek na to ubezpieczenie. Na dzień zawieszenia postępowania decyzja w tym zakresie nie była prawomocna.

W obecnie toczącym się postępowaniu o zadłużenie z tytułu składek, Sąd w pierwszej kolejności będzie rozstrzygał, czy wnioskodawca w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wykonywał działalność gospodarczą, a zatem czy posiadał tytuł do podlegania przez ten okres ubezpieczeniom społecznym. Mając na uwadze, iż organ rentowy wszczął postępowanie administarcyjne oraz wydał decyzję obejmującą sporny okres podlegania ubezpieczeniom, to ustalenia poczynione w toku postępowania administracyjnego będą więc rzutować na ocenę, czy wnioskodawca będzie zadłużony z tytułu nieopłaconych składek za sporny okres podlegania ubezpieczeniom.

W przypadku uprawomocnienia się powyższej decyzji Sąd będzie związany jej treścią, a w przypadku wniesienia odwołania mogłoby dojść do dwutorowego badania tej samej okoliczności a tym samym mogłyby zapaść odmienne rozstrzygnięcia tej samej kwestii.

Z tych względów Sąd orzekł jak w sentencji.

J.K.