Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 32/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Monika Popławska - Pietroniuk

po rozpoznaniu w dniach: 15.07.2020r. i 30.09.2020r. sprawy:

M. K. (1)

s. F. i G. z domu S.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 31 lipca 2018r. do 14 stycznia 2019r. w B. w woj. (...), uporczywie nękał M. J. poprzez wielokrotne wykonywanie do niej połączeń telefonicznych, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez komunikator M., co wzbudziło w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia,

tj. o czyn z art.190a§1 kk

I.  oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to z mocy art.190a§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art.190a§1 kk przy zastosowaniu art.37a kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych,

II.  na podstawie art.41a§1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną M. J. oraz zbliżania się do pokrzywdzonej M. J. na odległość mniejszą niż 100 (sto) metrów przez okres 3 (trzech) lat,

III.  na podstawie art.46§1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej M. J. kwotę 3000 (trzy tysiące) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

IV.  na podstawie art.627 kpk zasądza od oskarżonego:

- na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych, w tym opłatę w kwocie 200 (dwieście) złotych,

- na rzecz oskarżycielki posiłkowej M. J. kwotę 2500 (dwa tysiące pięćset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 32/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

I

M. K. (1)

w okresie od 31 lipca 2018r. do 14 stycznia 2019r. w B. w woj. (...), uporczywie nękał M. J. poprzez wielokrotne wykonywanie do niej połączeń telefonicznych, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez komunikator M., co wzbudziło w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia,

tj. o czyn z art.190a§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  pozostawanie oskarżonego z pokrzywdzoną M. J. w okresie od 13.04.2018 r. do końca lipca 2018 r. w bliskiej relacji intymnej

2.  zerwanie związku z oskarżonym przez pokrzywdzoną

zeznania pokrzywdzonej M. J.

wyjaśniania oskarżonego

410 - 411v, 20, 87v, 251v

409-410, 120,122, 421

3.  wykonywanie przez oskarżonego w okresie od 31 lipca 2018 r. do 14 stycznia 2019 r. wielokrotnych połączeń telefonicznych, wysyłanie widomości tekstowych sms oraz wiadomości tekstowych przez komunikator M. do pokrzywdzonej, pomimo jej jednoznacznego sprzeciwu,

zeznania pokrzywdzonej M. J.

zeznania świadka B. T.

wydruk treści widomości tekstowych

410 - 411v, 20, 87v, 251v

411v – 412

36-85, 415

4.  wzbudzenie w pokrzywdzonej poczucia zagrożenia objawiającego się lękiem, niepokojem, korzystanie przez pokrzywdzoną z konsytuacji psychiatrycznej

zaświadczenie lekarskie

zeznania pokrzywdzonej M. J.

415

410 - 411v, 20, 87v, 251v

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

I

M. K. (2)

w okresie od 31 lipca 2018r. do 14 stycznia 2019r. w B. w woj. (...), uporczywie nękał M. J. poprzez wielokrotne wykonywanie do niej połączeń telefonicznych, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez komunikator M., co wzbudziło w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia,

tj. o czyn z art.190a§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  utrzymywanie sporadycznego kontaktu telefonicznego z pokrzywdzoną po lipcu 2018 r., brak natarczywości w kontaktach z pokrzywdzoną

wyjaśniania oskarżonego

409-410, 120,122, 421

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.- 1.1.4

zeznania pokrzywdzonej

logiczne, spójne i konsekwentne, poparte przedstawionymi wydrukami wysyłanych przez oskarżonego wiadomości tekstowych, brak podstaw do ich zakwestionowania

1.1.1-.1.1.2

wyjaśniania oskarżonego

w części dot. okresu, w którym pozostawał z pokrzywdzoną w związku, są zgodne z relacjami pokrzywdzonej

1.1.3

zeznania świadka B. T.

logiczne, spójne i konsekwentne, zgodne z pozostałym materiałem dowodowym, w tym zeznaniami pokrzywdzonej

1.1.3

wydruki wiadomości

ich wiarygodność nie była kwestionowana przez strony, nie można zgodzić się z twierdzeniem oskarżonego, że przedłożone wydruki sms są wyrwane z kontekstu i są jedynie elementem wymiany korespondencji, bowiem ich treść jest czytelna i jednoznacznie wskazuje również na fakt, iż pokrzywdzona nie odpisywała oskarżonemu

1.1.4

zaświadczenie lekarskie

sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodnie z przepisami prawa, brak kwestionowania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1.

wyjaśnienia oskarżonego

w części, w jakiej kwestionował fakt wielokrotnego kontaktowania się z pokrzywdzoną poprzez wiadomość sms i wiadomości M. w okresie po lipcu 2018 r, bowiem są sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym zeznaniami pokrzywdzonej, wydrukami wiadomości

1.1.3

zeznania A. Z.

nic nie wniosły, świadek nie posiadała wiedzy na temat relacji oskarżonego z pokrzywdzoną

1.1.3

zeznania B. M.

świadek zasłaniała się niepamięcią, brakiem wiedzy, jej zeznania są pokrętne i nieszczere, świadek negatywnie nastawiona do pokrzywdzonej, starała się przedstawić pokrzywdzoną w jak najgorszym świetle

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

By zachowanie mogło być uznana za stalking, nękanie musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia.

Ustawodawca nie wymaga natomiast, aby zachowanie stalkera niosło za sobą element agresji. Ponadto bez znacznie w kontekście strony podmiotowej przestępstwa z art. 190a§1 kk jest, czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia, czy sprawca ma zamiar wykonać te groźby.

W niniejszej sprawie oskarżony, pomimo jasno zakomunikowanego ze strony pokrzywdzonej sprzeciwu (nieodpisywanie na jego widomości, zablokowanie konta na F.) uporczywie wysyłał do pokrzywdzonej sms, o różnej treści i z różną częstotliwością, jednak w sposób nieustępliwy. Jak wskazała pokrzywdzona robił tydzień lub dwa przerwy, a następnie znowu zasypywał ją wiadomościami. W jednych wyznawał jej miłość, w innych groził i ubliżał. Pokrzywdzona czuła się osaczona, bowiem oskarżony interesował się jej życiem, z treści sms-ów wynikało, że wie co robi, gdzie i z kim przebywa, co wzbudzało w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. K. (1)

I

I

kara grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 złotych, przy zastosowaniu art. 37a kk

Okoliczności łagodzące:

- stopień społecznej szkodliwości czynu i stopień winy nie był znaczny – motywacja (czyn powodowany odrzuconym uczuciem, bezpośrednio po zerwaniu intymnej relacji) i sposób działania oskarżonego (brak agresji, natężenie zachowań, ich charakter)

Okoliczności obciążające:

- uprzednia karalność (k.416 - 417)

- godzenie w istotne dobro prawne w postaci wolności od obawy, strachu

Wysokość stawki dziennej grzywny ustalono z uwzględnieniem dochodów oskarżonego, warunków osobistych i możliwości zarobkowych.

W ocenie Sądu kara grzywny w orzeczonym wymiarze pozwoli oskarżonemu w sposób wystarczający odczuć naganność jej zachowania, jak również wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość.

Z uwagi na czas popełnienia czynu, Sąd uwzględnił zmianę przepisów prawnych, która weszła w życie w dniu 31.03.2020 r. i zaostrzyła odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 190a§1 kk oraz zmianę, która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r. zmieniającą regulację zawartą w art. 37a kk. Sąd zgodnie z dyspozycją art. 4 §1 k.k., zastosował ustawę względniejszą dla oskarżonego orzekając w oparciu o przepisy kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie w/w zmian.

II

I

środek karny - zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległości mniejszą niż 100 m przez okres 3 lat – pełni funkcje prewencyjną

Ma przede wszystkim na celu uniemożliwienie kontynuowania oskarżonemu dotychczasowego zachowania.

III

I

środek kompensacyjny - zasądzenie od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonej kwotę 3000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Obowiązek naprawienia szkody niemajątkowej w formie zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę określają przepisy art. 444, 445 i 448 kc, które nie dają podstaw do uznania, aby sytuacja majątkowa podmiotu zobowiązanego mogła być przesłanką ograniczającą wysokość zadośćuczynienia, które winno być przyznane w odpowiedniej wysokości determinowanej charakterem i rozmiarem krzywd doznanych przez pokrzywdzonego. Przy oznaczaniu zakresu wyrządzonej krzywdy należy uwzględnić rodzaj naruszonego dobra, zakres (natężenia i czasu trwania) naruszenia, trwałość skutków naruszenia i stopień ich uciążliwości, a także stopień winy sprawcy i jego zachowanie po dokonaniu naruszenia. Ustalenie krzywdy ma więc podstawowe znaczenie dla określenia odpowiedniej sumy, która miałaby stanowić jej pieniężną rekompensatę.

W ocenie Sądu zasądzona kwota jest adekwatna do rozmiaru krzywdy doznanej przez pokrzywdzoną i współmierna do skali jej negatywnych przeżyć.

Orzeczenie to nie zamyka pokrzywdzonej drogi cywilnoprawnej do dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia.

Wskazać należy, iż szkodą, do której naprawienia Sąd zobowiązuje sprawcę na podstawie art. 46§1 kk jest równowartość rzeczywistej szkody wynikłej bezpośrednio z przestępstwa i nie jest dopuszczalne uwzględnienie przy ustaleniu jej wysokości tych składników i elementów szkody, które wynikły z następstw czynu, w tym kosztów badań na obecność wirusa HIV czy inne choroby.

1.1Inne ROZSTRZYGNszkodaIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Z uwagi na fakt, iż pokrzywdzona występowała w charakterze oskarżycielki posiłkowej i korzystała z pomocy pełnomocnika, Sąd zasądził od oskarżonego na jej rzecz, zgodnie z wnioskiem kwotę 2500 zł tytułem zwrotu wydatków wynikających z zastępstwa procesowego.

O kosztach sądowych orzeczono na postawie art. 627 kpk, zgodnie z którym od skazanego w spawach z oskarżenia publicznego Sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa. Wysokość opłaty ustalono na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 26.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

1.1Podpis