Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV U 55/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 7 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie SSR Magdaleny Piątkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 1 kpc

sprawy z odwołania B. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 7 stycznia 2019 r. roku,(...)

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w związku z pogorszeniem stanu zdrowia

I oddala odwołanie,

II zasądza od powoda B. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. kwotę 180 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

UZASADNIENIE

Ubezpieczony B. P. wniósł odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w W. z dnia 7 stycznia 2019 r. nr (...), którą organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej w związku z pogorszeniem.

W odwołaniu wniósł o zmianę decyzji i wskazał, że nie zgadza się z opinią lekarza orzecznika ZUS z której wynika, że stan jego zdrowia nie uległ pogorszeniu. W ocenie ubezpieczonego jego stan zdrowia pogorszył się i w coraz większym stopniu utrudnia mu normalne funkcjonowanie.

W odpowiedzi ZUS wniósł o odrzucenie, względnie o oddalenie odwołania oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W ocenie organu rentowego odwołanie ubezpieczonego oparte jest na zarzutach do opinii lekarza orzecznika, od której ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS, co uzasadnia odrzucenie odwołania na podstawie art. 477 9 § 3 1 K.p.c. Na wypadek nie uwzględnienia tego żądania organ rentowy wskazał, że zgodnie z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS z dnia 16 listopada procentowy uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wynosi 60% i nie uległ zmianie w stosunku do uszczerbku ustalonego orzeczeniem lekarza orzecznika z dnia 27 lutego 2017 r., zaś zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych odszkodowanie ulega zwiększeniu jeśli stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

U B. P. decyzją nr (...) z dnia 18 marca 2013 r. rozpoznano chorobę zawodową- pylicę krzemową płuc z progresją. Opinią lekarską lekarza orzecznika ZUS z dnia 27 lutego 2017 r. ustalono u B. P. 60% stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej (bezsporne).

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 7 stycznia 2019 r. nr (...), którą organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej oparta była na opinii lekarskiej lekarza orzecznika ZUS z dnia 16 listopada 2018 r. w której ponownie stały uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą zawodową ustalono u B. P. na 60%.

Dowód: opinia lekarska z dnia 16 listopada 2018 r., opinia lekarska z dnia 27 lutego 2017 r. ( dokumentacja orzeczniczo-lekarskiej załączona do akt)

Pylica występująca u B. P. ma stabilny charakter, nie występuje progresja zmian. Wysokość stałego uszczerbku na zdrowiu w związku z tą chorobą wnosi obecnie 65%.

Dowód: opinia biegłego lekarza pulmonologa (k. 21), opinia uzupełniająca biegłego lekarza pulmonologa (k.36).

B. P. cierpi również na nowotwór złośliwy płuca lewego. Schorzenie to nie ma związku z pracą w narażeniu, którą wykonywał powód i która spowodowała u niego wystąpienie pylicy krzemowej.

Dowód: dokumentacja medyczna (k. 76- 78), opinia uzupełniająca biegłego lekarza pulmonologa (k. 66)

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie okazało się bezzasadne.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie opisanych wyżej dowodów. Okolicznością sporną w sprawie było powiększenie się u ubezpieczonego stałego uszczerbku na zdrowiu wywołanego chorobą zawodową oraz stopień powiększenia się tego uszczerbku. W tym zakresie Sąd oparł się na opiniach biegłego lekarza pulmonologa, który wskazał, że występująca u ubezpieczonego pylica nie wykazuje progresji i skutkuje u niego uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości 65%. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu Sąd nie uwzględnił choroby nowotworowej płuc, na którą cierpi ubezpieczony, ponieważ ze sporządzonej opinii uzupełniającej wynika jasno, że pylica płuc nie jest czynnikiem etiologicznym procesu nowotworowego. Czynnikami takimi są natomiast zawarte w dymie tytoniowym substancje, ubezpieczony zaś w przeszłości przez około 40 lat palił papierosy. W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania tych ustaleń biegłego, a ponadto strony postępowania nie składały zastrzeżeń do sporządzonych w sprawie opinii uzupełniających.

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( DZ U z dnia 28 listopada 2002 roku , nr199 , poz. 1673 ze zmianami) ubezpieczonemu, który w następstwie (…) choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. W myśl natomiast art. 12 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały(...) uszczerbek na zdrowiu będący następstwem(...) choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie(...)

Biorąc pod uwagę poczynione w sprawie ustalenia faktyczne uznać należy, że decyzja organu rentowego była zgodna z prawem i merytorycznie trafna. Oceny tej nie zmienia fakt, że w toku postępowania sądowego stały uszczerbek na zdrowiu u ubezpieczonego określono na 65% a nie na 60% jak w opinii lekarskiej lekarza orzecznika z dnia 16 listopada 2018 r. Podstawę porównania stanowi bowiem uszczerbek na zdrowiu ustalony w orzeczeniu lekarza orzecznika z dnia 27 lutego 2017 r. stanowiącego podstawę wydanie poprzedniej decyzji odmownej przez organ rentowy. Oznacza to, że trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą zawodową zwiększył się u ubezpieczonego o 5%, natomiast warunkiem do zwiększenia jednorazowego odszkodowania jest zwiększenie się trwałego uszczerbku o co najmniej 10%.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 K.p.c. w myśl którego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Do kosztów tych zalicza się w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego reprezentującego stronę w procesie. Zgodnie natomiast z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego stawka minimalna wynosi 180 złotych.

Wobec tego orzeczono jak w sentencji.