Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt V GC 422/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 8 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Grzegorz Turlakiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dostatnia

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. w Koninie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. O.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powoda P. O. kwotę 307,50 zł (trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda P. O. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 3 617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od powoda P. O. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Koninie kwotę 381,20 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

asesor sądowy Grzegorz Turlakiewicz

Sygn. akt: V GC 422/18

UZASADNIENIE

Powód P. O. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) .H.U. (...) wniósł do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 24 292,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 6 765 zł od dnia 22 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty, od kwoty 3 690 zł od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty, od kwoty 5 535 zł od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty, od kwoty 5 535 zł od dnia 11 maja 2017 r. do dnia zapłaty, od kwoty 1 230 zł od dnia 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty, od kwoty 1 230 zł od dnia 13 maja 2017 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 307,50 zł od dnia 9 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, a także kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wskazał, że strony na podstawie umowy zawartej w dniu 19 lipca 2010 r. ustaliły zasady legalizacji wag znajdujących się w sklepach (...) market. W celu przeprowadzenia prawidłowej legalizacji wag należy wagi przygotować poprzez: poziomowanie wagi w miejscu sprawdzenia przed legalizacją, sprawdzenie poprawności ważenia i działania wagi, dokonanie kalibracji wagi w przypadku niepoprawnych wskazań. Wyjaśnił również, że wielu przypadkach należało naprawić układ ważenia, dokonać konserwacji i ponownie zaprogramować parametry wagi. Za wykonanie usługi powód obciążył stronę pozwaną fakturami określającymi ilość przygotowanych i zalegalizowanych wag oraz jeżeli miało to miejsce koszty naprawy i konserwacji.

Postanowieniem z dnia 25 września 2017 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Koninie.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości
i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu strona pozwana zakwestionowała wskazane w fakturach kwoty, które obejmują czynności inne niż legalizacja wagi. Zwróciła uwagę, że umowa z dnia 19 lipca 2010 r., obejmowała jedynie dojazd, transport wzorców, kalibrację urządzeń i przygotowanie wag do legalizacji. Natomiast ujęte w fakturach pozycje np. naprawa układu ważenia, konserwacja pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, nie zostały wyodrębnione w umowie. Tym samym musiały one zawierać się w kalibracji urządzeń
i legalizacji wag. Zarzuciła, że powód samodzielnie ustalał ceny za dodatkowe usługi. Podkreśliła, że nie umawiała się z powodem na wykonanie usług polegających na naprawie lub serwisowaniu wag za dodatkową opłatą, gdyż jej zdaniem wszelkie czynności konieczne do prawidłowego zalegalizowania wagi miały być zawarte w opłacie dotyczącej legalizacji wag. Zarzuciła również, iż powód nie wykazał, że te dodatkowe prace, ujęte w fakturach wykonał. Z ostrożności procesowej strona pozwana podniosła zarzut potrącenia wierzytelności powoda z wierzytelnością przysługującą pozwanej w kwocie 260 056,76 zł, która była przedmiotem postępowania w sprawie zawezwania do próby ugodowej. Ponadto podniosła zarzut braku legitymacji biernej, wskazując, że nie była stroną umowy z 19 lipca 2010 r.

Na skutek wniosku pełnomocnika pozwanej złożonego na rozprawie w dniu 7 grudnia 2018 r., Sąd oddalił wniosek o odrzucenie pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł w dniu 19 lipca 2010 r.
z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. umowę wykonania legalizacji wag w sklepach – w tym również sklepach należących do pozwanej. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy obejmowały: dojazd, transport wzorców na terenie całej Polski, kalibrację urządzenia i przygotowanie wagi do legalizacji. Za planowaną legalizację wag w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 126 zł netto za 1 szt. wagi w przypadku legalizacji wagi o zakresie ważenia do 15 kg oraz 157,50 zł netto za 1 szt. wagi w przypadku legalizacji wagi o zakresie ważenia do 150 kg. Osobą wyznaczoną do reprezentowania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. w związku z realizacją zamówień został M. M.. W trakcie procedury zawierania umowy strony nie poruszały kwestii związanych z serwisowaniem wag.

(dowód: umowa k. 121-124; przesłuchanie powoda k. 491v-492 nagranie od 00:31:41 do 01:10:35)

Powód współpracował z pozwaną w zakresie legalizacji wag znajdujących się w sklepach pozwanej i prowadzonych pod nazwą P. M. (1). Ze strony pozwanej osobą umocowaną do zlecenia czynności z zakresu napraw technicznych podmiotom trzecim był P. W.. Gdy powód w trakcie legalizacji wag stwierdzał, że waga wymaga czynności serwisowych, kontaktował się z P. W. i informował go o niezbędnych czynnościach. Następnie P. W. po konsultacji z dyrektorem G. Ł. wyrażał zgodę na zgłaszane czynności. P. W. zakończył współpracę ze stroną pozwaną na początku 2015 roku.

(dowód: zeznania świadka P. W. k. 491 nagranie od 00:04:46 do 00:29:31; przesłuchanie powoda k. 491v-492 nagranie od 00:47:21 do 00:54:49; przesłuchanie członka zarządu pozwanej S. K. k. 492 nagranie od 01:13:36 do 01:28:53)

Od maja 2017 r. pracownikiem uprawionym do składania oświadczeń woli w imieniu strony pozwanej w zakresie akceptacji naprawy wagi lub jej wymiany został Ł. C..

(dowód: zeznania świadka Ł. C. k. 307v-308)

Powód w dniu 22 maja 2017 r. zgłosił Ł. C. uszkodzenia skanerowagi oraz określił koszt naprawy na 250 zł netto. Ł. C. wyraził zgodę na naprawę. Następnie w dniu 23 maja 2017 r. powód zgłosił uszkodzenie nakładki klawiatury i określił koszt naprawy na kwotę 80 zł netto. Ł. C. wyraził zgodę na wykonanie naprawy.

(dowód: wydruk wiadomości SMS k. 159-160; zeznania świadka Ł. C. k. 307v-308)

Powód obciążył stronę pozwaną fakturami VAT nr:

1)  (...) na kwotę 2 590,48 zł płatnej do 21 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 3 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją oraz naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

2)  (...) na kwotę 3 060,71 zł płatnej do 21 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 3 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty
1 230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;;

3)  (...) na kwotę 2 590,48 zł płatnej do 21 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 3 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją oraz naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

4)  (...) na kwotę 2 996,38 zł płatnej do 21 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 4 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, wymianę nakładki klawiatury. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1 230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

5)  (...) na kwotę 3 060,71 zł płatnej do 21 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 4 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty
1 230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

6)  (...) na kwotę 3 060,71 zł płatnej do 21 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 4 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty
1 230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

7)  (...) na kwotę 2 590,48 zł płatnej do 24 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 5 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

8)  (...) na kwotę 2 753,21 zł płatnej do 24 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 5 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

9)  (...) na kwotę 2 427,75 zł płatnej do 24 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 6 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 9 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

10)  (...) na kwotę 2 590,48 zł płatnej do 24 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 7 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

11)  (...) na kwotę 3 060,71 zł płatnej do 27 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 10 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1 230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

12)  (...) na kwotę 3 085,31 zł płatnej do 27 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 10 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, wykonanie w jednej wadze tabliczki znamionowej. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1 230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

13)  (...) na kwotę 2 427,75 zł płatnej do 27 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 10 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 9 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

14)  (...) na kwotę 3 752,31 zł płatnej do 27 kwietnia 2017 r. tytułem wykonania w dniu 11 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 15 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

15)  (...) na kwotę 2 590,48 zł płatnej do 2017 r. tytułem wykonania w dniu 12 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 922,50 zł za naprawę w 3 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

16)  (...) na kwotę 2 218,65 zł płatnej do 10 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 24 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 9 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 2 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, wymianę w jednej wadze nakładki klawiatury. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 615 zł za naprawę w 2 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

17)  (...) na kwotę 3 060,71 zł płatnej do 10 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 24 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

18)  (...) na kwotę 3 525,25 zł płatnej do 10 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 25 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 13 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, wymianę w jednej wadze nakładki klawiatury. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

19)  (...) na kwotę 4 865,98 zł płatnej do 10 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 26 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, naprawienie w jednej wadze układu drukarki z wymianą sterownika drukarki i głowicy drukującej, programowania parametrów wagi, naprawę z wymianą klawiatury jednej wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

20)  (...) na kwotę 2 897,98 zł płatną do 10 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 26 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 10 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

21)  (...) na kwotę 3 159,11 zł płatną do 11 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 27 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi, wymianę jednej nakładki klawiatury. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

22)  (...) na kwotę 3 159,11 zł płatną do 12 maja 2017 r. tytułem wykonania w dniu 28 kwietnia 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją, naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów, wymianę jednej nakładki klawiatury. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 1230 zł za naprawę w 4 wagach układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi;

23)  (...) na kwotę 2 178,90 zł płatną do 8 czerwca 2017 r. tytułem wykonania w dniu 22 maja 2017 r. usług obejmujących: przygotowanie 11 wag do legalizacji z legalizacją oraz naprawę układu ważenia, konserwacji pomostu i boksu wagi, programowania parametrów jednej wagi. Faktura nie została opłacona w zakresie kwoty 307,50 zł za naprawę układu ważenia, konserwację pomostu i boksu wagi, programowanie parametrów wagi.

Powód do faktur dołączał karty pracy. Karty te były podpisywane przez kierownika sklepu lub jego zastępcę. Przez złożenie podpisu na karcie pracy kierownik sklepu potwierdzał pojawienie się powoda na sklepie oraz wykonania przez niego pewnych prac.

(dowód: wezwania do zapłaty k. 44 i 50-52 faktury wraz z kartami pracy k. 58-109; zeznania świadka P. M. (2) k. 287v-288v)

Od kwietnia 2017 r. strona powodowa zaczęła kwestionować pozycje wyodrębnione przez powoda dotyczące naprawy wag.

(dowód: zeznania świadka P. M. (2) k. 287v-288v)

Z uwagi na niewywiązywanie się z płatności w terminie powód wzywał stronę pozwaną do zapłaty kwot wynikających z ww. faktur obejmujących zapłatę za naprawę wag.

(dowód: wezwania ostateczne k. 44-57)

Strona pozwana pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. złożyła powodowi reklamację co do łącznej kwoty 24 292,50 zł ujętej w powyższych fakturach wskazując, że nie zlecała mu wykonania dodatkowych prac. Strona pozwana złożyła reklamacje także co do kwoty 260 056,76 zł.

(dowód: reklamacja do faktur k. 134-136)

Strona pozwana złożyła w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej co do kwoty 260 056,76 zł z tytułu bezpodstawnego obciążenia należnościami niewynikającymi z umowy.

(dowód: wniosek o zawezwanie do próby ugodowej k. 137-146)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów i wydruków. Na podstawie art. 233 k.p.c., Sąd dokonując ich oceny w ramach swobodnej oceny dowodów, uznał je za wiarygodne i przydatne dla ustalenia stanu faktycznego. Godzi się bowiem zauważyć, ze strony nie kwestionowały treści tych dokumentów.

Sąd uznał za wiarygodne w całości zeznania świadków P. M. (2), P. W. i Ł. C., ponieważ były one jasne, rzeczowe, logiczne, a ponadto w pełni korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wiarygodne były również zeznania R. W., aczkolwiek nie miały one znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Sąd przeprowadził także dowód z przesłuchania stron na podstawie art. 299 k.p.c. Jednakże dowód ten ma jedynie charakter posiłkowy, który przeprowadza się jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd dał wiarę zeznaniom powoda w zakresie w jakim wskazał on, że w trakcie podpisywania umowy z P. M. (1) negocjacje nie dotyczyły serwisowania czy naprawiania wag i tym samym stosunek obligacyjny powstały na skutek umowy z 19 lipca 2010 roku nie obejmował naprawiania czy też serwisowania wag. Wiarygodne były również zeznania powoda, w których przyznawał, że przed rozpoczęciem naprawy wag zwracał się do P. W. w celu uzyskania jego akceptacji co do zakresu naprawy oraz należnego wynagrodzenia. Sąd dał również wiarę S. K., aczkolwiek jego zeznania nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż nie brał on udziału w zawarciu umowy z 19 lipca 2010 r., stąd jego zeznania nie mogły mieć znaczenia dla ustalenia treść stosunku obligacyjnego powstałego, na podstawie tej umowy. Z treści przesłuchania S. K. istotne było natomiast to, że potwierdził, iż P. W. był uprawniony do zlecania napraw oraz że zaprzeczył, aby powód kontaktował się z nim w celu ustalenia nowej osoby umocowanej do zlecania napraw.

Sąd zważył co następuje:

Powód domagał się zapłaty od strony pozwanej wynagrodzenia z tytułu napraw
i konserwacji skanerowag w sklepach (...) market. Roszczenie powoda opierało się na zatem odpowiedzialności kontraktowej. Konkretyzując podstawę swojego żądania powód wskazywał umowę z dnia 19 lipca 2010 r.

W ocenie Sądu podstawą dochodzonego roszczenia nie może być umowa z dnia 19 lipca
2010 roku zawarta ze spółką (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.. Przedmiotem tej umowy była legalizacja wag. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy obejmowały: dojazd, transport wzorców na terenie całej Polski, kalibrację urządzenia i przygotowanie wagi do legalizacji. Strony treścią umowy nie objęły natomiast naprawy czy konserwacji wag, co zresztą podczas przesłuchania stron powód sam potwierdził. Ponadto należy zauważyć, że pozwana nie była stroną tej umowy. Powód nie przedstawił również żadnego dowodu, aby doszło do przejęcia długu przez pozwaną. Stąd w tym zakresie uzasadniony byłby zarzut braku legitymacji biernej. Tym samym oczywiste jest, że umowa ta nie mogła stanowić podstawy dochodzonego przez powoda roszczenia.

Mając na uwadze charakter wykonywanych przez powoda czynności tj. naprawy skanerowag oraz ich konserwacji, których celem było osiągnięcie określonego rezultatu – tj. doprowadzenie wagi do stanu umożliwiającego jej przygotowanie do legalizacji, stwierdzić należy, że czynności powoda odpowiadały świadczeniu wykonawcy z umowy o dzieło, której definicja została zawarta w art. 627 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Jednakże dla powstania uprawnienia do domagania się wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, konieczne jest ustalenie, że do zawarcia takiej umowy w ogóle doszło. Jak już bowiem wyżej wskazano powoływana przez powoda w pozwie umowa z 19 lipca 2010 r. nie obejmowała swoim zakresem naprawy oraz konserwacji wag ani tym bardziej nie określała wysokości wynagrodzenia za te czynności. Powód nie przedstawił również żadnej innej pisemnej umowy, którą zawarłby z pozwaną i której przedmiotem byłoby wykonywanie przez powoda napraw oraz konserwacji wag. W twierdzeniach faktycznych powód nie podnosił również, aby doszło do zawarcia ustnej umowy ramowej, która regulowałaby współpracę stron w przedmiocie wykonywanych napraw i konserwacji wag. Przeciwnie, z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, w tym zeznań powoda, wynika, że przed wykonaniem czynności naprawczych i konserwujących, powód zwracał się o akceptację zakresu prac oraz wysokości wynagrodzenia do osoby uprawnionej do reprezentowania strony pozwanej w zakresie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem technicznym sklepu. Prowadzi to do wniosku, że strony nie łączyła żadna umowa ramowa w tym zakresie. Powód zatem miał świadomość, że przed wykonaniem naprawy lub konserwacji każdorazowo powinien otrzymać akceptację od osoby uprawnionej do reprezentacji pozwanej. Powód akceptował taki stan rzeczy i w tym zakresie kontaktował się najpierw z P. W. a następnie z Ł. C.. Tym samym powód każdorazowo otrzymując zgodę na wykonanie czynności naprawczych wyrażoną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu strony pozwanej zawierał z nią odrębną umowę naprawy lub konserwacji konkretnej skanerowagi.

Oceniając zatem zasadność dochodzonego roszczenia należało ustalić, czy w przypadku napraw objętych dołączonymi do pozwu fakturami, powód co do każdej z tych napraw zawarł skuteczną umowę ze stroną pozwaną.

Jak już wskazano powyżej osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie zlecanych powodowi napraw w imieniu strony pozwanej byli P. W. i Ł. C.. Osoby te były wskazywane powodowi, jako osoby uprawnione w tym zakresie do reprezentacji strony pozwanej. Sąd miał jednak na uwadze, że P. W. zakończył pracę u pozwanej na początku 2015 roku, natomiast dochodzone przez powoda roszczenie obejmuje naprawy wykonane w okresie od kwietnia do maja 2017 r. Od maja 2017 r. powód mógł uzyskać zgodę na wykonanie czynności naprawczych od Ł. C., natomiast we wcześniejszym okresie - wobec braku jakichkolwiek dowodów jak również twierdzeń dotyczących osoby uprawnionej do zlecenia takich napraw - należy przyjąć, że powód dla zawarcia skutecznej umowy powinien uzyskać akceptację od S. K. bądź innego członka zarządu pozwanej.

Z przedłożonych do akt sprawy wydruków wiadomości SMS wynika, że powód zwrócił się do Ł. C. o wyrażenie zgody na wykonanie naprawy dwóch skanerowag. Niniejsza okoliczność została również potwierdzona przez Ł. C.. W takiej sytuacji należy uznać, że powód w sposób skuteczny 22 maja 2017 r. zawarł umowę o naprawę wagi w sklepie (...) K. na kwotę 250 zł netto plus 23% VAT. Wynagrodzenie za powyższe czynności zostało określone przez powoda w wiadomości SMS i potwierdzone przez stronę pozwaną. Czynności te zostały zawarte w fakturze nr (...) na kwotę 307,50 zł. Z kolei druga wiadomość SMS dotyczyła wymiany nakładki w sklepie (...) S. za kwotę 80 zł netto plus 23 % VAT. Czynność ta została również zaakceptowana przez pozwaną, a zatem w tym zakresie również doszło do zawarcia umowy, jednakże wymiana nakładki klawiatury w sklepie (...) w S. nie była objęta żadną z faktur, których zapłaty domagał się powód.

Wobec powyższego Sąd uznał, że powód wykazał zasadność dochodzenia roszczenia na kwotę 307,50 zł objętego fakturą nr (...).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zarzut strony pozwanej dotyczący potracenia nie zasługuje na uwzględnienie. Pozwana nie wykazała, iż przysługuje jej względem powoda roszczenie w wysokości 260 056,76 zł. Takim dowodem nie może być wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Wynika z tego bowiem, iż niniejsza kwota jest wartością sporną. Tym samym nie można uznać, aby była ona wymagalna, co jest przesłanką konieczną do skuteczności złożenia oświadczenia o potrąceniu.

W zakresie zasadności pozostałej kwoty dochodzonego roszczenia, powód przedłożył do każdej faktury kartę pracy podpisaną przez kierownika sklepu lub jego zastępcę. Nie przedłożył jednakże żadnego dowodu, aby zwracał się do osób uprawnionych do reprezentacji pozwanej o akceptację na wykonanie czynności naprawczych objętych fakturami. Również w trakcie przesłuchania powód wymieniał jedynie P. W. jako osobę, z którą kontaktował się w celu akceptacji zakresu naprawy oraz wysokości wynagrodzenia. Oczywiste jest jednak, że w przypadku faktur objętych niniejszym pozwem P. W. takiej zgody nie mógł już udzielić, gdyż w okresie kwietnia 2017 r. – maja 2017 r. nie pracował u pozwanej.

Wobec powyższego należy przyjąć, że jedynym dowodem, że powód ustalał ze stroną pozwaną wykonanie naprawy były podpisywane przez kierowników sklepów karty pracy. Powód nie przedłożył jednakże żadnego dowodu, który potwierdzałby umocowanie tych osób do zawierania z powodem umów o wykonanie rzeczonych napraw. Nie wnosił nawet o przeprowadzenie dowodu z zeznań osób, które podpisywały się na tych kartach pracy. Pozostawało zatem jedynie rozważenie, czy w niniejszej sprawie umocowanie kierowników sklepów do zawierania umów z powodem mogłoby wynikać z art. 97 k.c., który stanowi, że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.

Przepis ten zawiera regułę interpretacyjną, za pomocą której ustawa chroni zaufanie zawierających umowy z przedsiębiorstwem klientów co do tego, że czynne w jego lokalu osoby są umocowane do zawierania takich umów, jakie zwykle zawierane są w tym lokalu. Zgodnie z tą regułą, każdy, kto zawrze umowę z taką osobą, może spodziewać się, że jej skutki prawne powstaną bezpośrednio dla przedsiębiorcy, chyba że z całokształtu okoliczności towarzyszących zawarciu tej umowy wynika w sposób niewątpliwy, że osoba ta nie ma umocowania do zawierania takich umów.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że powód miał świadomość, że niewystarczające dla zawarcia ze stroną pozwaną umowy, jest złożenie podpisu pod kartą pracy przez kierownika, który stwierdzał tylko fakt obecności w tym dniu powoda w sklepie oraz podjęcia przez niego pewnych czynności. Z przesłuchania powoda wynikało bowiem, że zwracał się do P. W. o zaakceptowanie naprawy oraz wysokości wynagrodzenia. Również przedłożone przez powoda dwie wiadomości SMS potwierdzały, że miał on świadomość, że niewystarczająca jest akceptacja kierownika sklepu. Świadomość powoda o braku umocowania kierowników sklepu do zawierania umów naprawy i konserwacji wyklucza zastosowanie reguły interpretacyjnej z art. 97 k.c.

Ponadto należy podkreślić, że dla zastosowania art. 97 k.c., osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa musi dokonać tylko takich czynności, które mieszczą się w zakresie czynności zazwyczaj wykonywanych w lokalu tego przedsiębiorstwa z osobami korzystającymi z jego usług (J. Strzebińczyk (w:) Kodeks cywilny. Komentarz red. E. Gniewek, P. Machnikowski, s. 251). Dlatego też w ocenie Sądu kierownik sklepu nie jest umocowany do zawierania umów o naprawę wag wykorzystywanych w tym sklepie. Sklep nie jest bowiem zwyczajowym miejscem naprawiania wag, lecz miejscem detalicznej sprzedaży towarów. Kierownik sklepu nie jest więc przedstawicielem przedsiębiorstwa umocowanym do zlecenia napraw wag, chyba że pełnomocnictwo do takich działań zostało mu we właściwej formie udzielone (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1991 r., I ACr 304/91, OSA 1992, z. 4, poz. 34).

Podsumowując powód nie wykazał, że doszło do zawarcia między stronami procesu umowy, na podstawie której dochodzi pozostałej kwoty roszczeń w niniejszym procesie. Nawet przyjmując, że do zawarcia takich umów dochodziło, na skutek oświadczeń woli składanych przez kierowników sklepów, to jak już wyżej wskazano kierownicy ci nie mieli umocowania do zawierania takich umów. Wprawdzie w świetle art. 103 § 1 i 2 k.c. skutek zawartej przez rzekomego pełnomocnika umowy w postaci jej nieważności następuje dopiero po definitywnej odmowie potwierdzenia bądź z upływem terminu wyznaczonego przez kontrahenta do potwierdzenia umowy (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 września 2015 r. I ACa 350/15), niemniej jednak składając reklamację z 2 czerwca 2017 r. (k. 134) pozwana jednoznacznie zamanifestowała odmowę potwierdzenia tychże czynności.

Tym samym powód mógłby ewentualnie oprzeć swoje roszczenie na art. 410 § 2 k.c., stanowiącej, że świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Powód jednakże konsekwentnie podnosił, że jego roszczenie wynika z umowy. Powództwo identyfikowane jest zaś przez żądanie i jego podstawę faktyczną. Skoro zatem powód wywodził swoje roszczenie z umowy, to uwzględnienie żądania powoda na podstawie przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia stanowiłoby w istocie niedopuszczalne orzeczenie ponad żądanie, gdyż okoliczności faktyczne, które uzasadniają roszczenie oparte na konstrukcji bezpodstawnego wzbogacenia lub nienależnego świadczenia, są zupełnie inne niż okoliczności uzasadniające roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2005 r., sygn. II CK 556/04, publ. OSNC 2006 nr 2 poz. 38).

Abstrahując nawet od kwestii związanych z niedopuszczalnością uwzględnienia powództwa na innej podstawie faktycznej i prawnej niż wskazana w pozwie, to zwrócić należy uwagę, iż w zakresie roszczenia opartego o bezpodstawne wzbogacenie wymagane jest wykazanie, w jakim zakresie pozwana jest wzbogacona, zaś wzbogacenie to musi odpowiadać realiom cen rynkowych. Zgodnie bowiem z treścią art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Wartość ta nie została przy tym wykazana przez powoda. Z przedłożonych przez powoda faktur wynika, że w przypadku napraw i konserwacji jego wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy. Tym samym należy stwierdzić, że powód nie wykazał, jaką kwotę pozwana zaoszczędziła wskutek świadczenia przez powoda napraw bez podstawy prawnej.

Zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu, to na powodzie spoczywa ciężar wykazania przesłanek, iż doszło do powstania nienależnego świadczenia. Jednakże powód nie prowadził w tym kierunku postępowania dowodowego, jak również nie naprowadził twierdzeń uzasadniających roszczenie z kondykcji.

Reasumując, powództwo zasługiwało na uwzględnienie jedynie w zakresie kwoty 307,50 zł, zaś w pozostałym zakresie podlegało oddaleniu, o czym orzeczono jak w pkt 1 i 2 wyroku.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. Data wymagalności roszczenia nie była kwestionowana przez stronę pozwaną. Wskazać przy tym należy, że w ocenie Sądu stronie powodowej przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118). Jednakże powód domagał się zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie, które są niższe niż odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. W konsekwencji, mając na uwadze treść art. 321 k.p.c., który wyraża zasadę, że Sąd nie może orzec ponad żądanie, Sąd zasądził jedynie odsetki ustawowe za opóźnienie.

Powód wygrał tylko w 1 %, w związku z czym o kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., w myśl którego, w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli przeciwnik uległ tylko co do wzajemnego obrachunku lub oceny Sądu. Tym samym Sąd zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 3 617 zł. Kwota ta obejmuje koszty zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa (ustalone stosownie do treści § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych) – 3 617 zł.

Sąd na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał uiścić powodowi na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Koninie kwotę 381,20 zł tytułem kosztów stawiennictwa świadka na rozprawie (82,31 zł) oraz kosztów postępowania mediacyjnego (298,89 zł). Z uwagi na okoliczność, iż Sąd rozstrzygając o kosztach procesu oparł się na przepisach art. 100 k.p.c., obciążając nimi powoda, również nieuiszczone koszty sądowe winny obciążać powoda w całości.

Asesor sądowy Grzegorz Turlakiewicz