Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 1/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Sędziowie: Sędzia Zofia Falkowska

Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł.

o odprawę emerytalną

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy
i (...)

z dnia 21 listopada 2019 r. sygn. akt X P 668/19

1.  oddala apelację

2.  zasądza od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. na rzecz M. S. kwotę 1350 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Z. A. O. A. P.