Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1285/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

Protokolant: sekr. sądowy Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy A. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania A. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 14 kwietnia 2020 roku znak (...)

o wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej

oraz z dnia 14 kwietnia 2020 roku znak (...)

o prawo do renty rodzinnej

1.  zmienia zaskarżone decyzje i przyznaje A. Z. prawo do renty rodzinnej od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku ;

2. ustalając odpowiedzialność organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności do wydania decyzji , przyznaje A. Z. prawo do wypłaty odsetek ustawowych od dnia 26 kwietnia 2020 roku.