Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 17/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska – Jakubowska (spr.) Sędziowie: Sędzia Zofia Falkowska

Sędzia Anna Przybylska

Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa G. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenie rehabilitacyjne, zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

na skutek apelacji wnioskodawcy

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie sygn. akt X U 775/19

1. oddala apelację;

2. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz pełnomocnika wnioskodawcy radcy prawnego E. W. kwotę 73,80 złotych (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawcy G. S. przez radcę prawnego z urzędu.

Sędzia Zofia Falkowska Sędzia A. J. Sędzia Anna Przybylska