Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 2/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Sędziowie: Sędzia Zofia Falkowska

Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o odsetki

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy

i (...)

z dnia 18 listopada 2019 r. sygn. akt X U 554/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz J. K. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję .

Z. A. O. A. P.