Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 33/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Agnieszka Domańska - Jakubowska (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Zofia Falkowska

Sędzia SO Ireneusz Łaski

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o zasiłek chorobowy

na skutek apelacji wnioskodawcy

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt X U 581/19

Oddala apelację .

SSO Zofia Falkowska SSO Agnieszka Domańska – Jakubowska SSO Ireneusz Łaski