Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 42/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Ireneusz Łaski

Sędzia SO Barbara Kempa

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku A. M.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł.

o ustalenie wyższego stopnia niepełnosprawności

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie sygn. akt X U 931/18

1.  oddala apelację;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego P. M. kwotę 110,70 (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

I. Ł. A. B. K.