Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 162/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st.sekr.sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 lutego 2020 r., 28 lutego 2020 r.

sprawy:

B. R. z domu R.

c. F., J. z domu J.

ur. (...) w m. B.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 01 czerwca 2016 roku do 06 lutego 2019 roku w B., woj. (...), uporczywie nękała T. K. i Z. K. w ten sposób, że nachodziła je w miejscu zamieszkania, wielokrotnie nawiązywała połączenia z ich numerami telefonu oraz wysyłała wiadomości tekstowe, zbliżała się do nich wbrew woli w miejscach publicznych, a następnie krzycząc i używając wulgarnych określeń poniżała, krytykowała, pomawiała o kradzież i wyłudzenie lalek, czym istotnie naruszyła prywatność T. K. i Z. K.

tj. o czyn z art. 190a § 1 kk

1.  B. R. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, z tym, że uzupełnia jego opis dodając po słowach „T. K. i Z. K. ”, słowa „przy czym czynu tego dopuściła się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem”, wyczerpując dyspozycję art. 190a § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk i na podstawie art.190a § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk w zw. z art. 60 § 1 i 6 pkt. 4) kk wymierza jej karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć|) złotych każda,

2.  na podstawie art. 41a § 1 i 4 kk zobowiązuje oskarżoną do powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzonymi: T. K. i Z. K. oraz zbliżania do nich na odległość mniejszą niż 200 (dwieście) metrów – na okres 4 (czterech) lat,

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw.Magdaleny Góreckiej kwotę 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonej z urzędu oraz kwotę 135,24 (sto trzydzieści pięć, 24/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT,

4.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem kosztów sądowych - w części, w pozostałym zakresie przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 162/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. R.

W okresie od 1 czerwca 2016 r. do 6 lutego 2019 r. w B., woj. (...), uporczywie nękała T. K. i Z. K. w ten sposób, że nachodziła je w miejscu zamieszkania, wielokrotnie nawiązywała połączenia z ich numerami telefonu oraz wysyłała wiadomości tekstowe, zbliżała się do nich wbrew woli w miejscach publicznych, a następnie krzycząc i używając wulgarnych określeń poniżała, krytykowała, pomawiała o kradzież i wyłudzenie lalek, czym istotnie naruszyła prywatność T. K. i Z. K., przy czym czynu tego dopuściła się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, czym wyczerpała dyspozycję art.190a § 1 kk w zw. z art.31 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W od 1 czerwca 2016 r. do 6 lutego 2019 r. w B., woj. (...), oskarżona wielokrotnie telefonicznie - dzwoniąc i wysyłając sms oraz przy osobistych spotkaniach w miejscach publicznych, typu cmentarz, ulice miasta B., przed blokiem pokrzywdzonej nagabywała, je o zwrot rzekomo pożyczonych kilkanaście lat wcześniej garnków i lalek oskarżając o bezprawne ich zatrzymanie, zbliżała się do nich zatem wbrew ich woli w miejscach publicznych, a następnie krzyczała i używała wulgarnych określeń, poniżała, krytykowała, pomawiała o kradzież i wyłudzenie lalek. Podczas tych spotkań i telefonów groziła, że jak nie zostaną jej oddane, to „sobie z nimi poradzi”, krzyczała, ubliżała im, wyzywała, używając słów wulgarnych, a także zdarzało się, że popychała i szturchała pokrzywdzone. Nie reagowała przy tym na żadne próby tłumaczenia, nigdy nie wystąpiła z tym na drogę postępowania sądowego, przyjęła kwotę 150 zł. za zabawki, nadal żądając ich zwrotu, uznając, że kwota ta jest zbyt niska.

Latem 2018 r. kiedy T. K. siedziała na ławce z D. Ś., a w okolicy były inne jeszcze osoby przy czym pokrzywdzona najpierw chciała odejść, aby nie mieć kontaktu ze oskarżoną, za namową koleżanki zrezygnowała. Mimo to B. R. podeszła do kobiet i zaczęła mówić w sposób arogancki, wręcz krzyczała, żeby T. oddała jej lalki, dodając, że te 150 zł, które przesłała pocztą może sobie w buty wsadzić.

2. W dniu 2 listopada 2018 r., około godz. 16, na ul.(...) B. R. naszła Z. K., która stała z E. G., zaczęła ją obrażać i szturchnęła w ramię, żądając zwrotu lalek.

3. powyższe zachowania oskarżonej był zgłaszane wielokrotnie na policję i dzielnicowy podejmował z nią rozmowy, które miały nakłonić ją do zaprzestania takich działań na przyszłość, co jednak nie następowało.

4.B. R. nie jest upośledzona umysłowo, ani chora psychicznie w rozumieniu endogennej psychozy, natomiast ma organiczne zaburzenia osobowości, które są przyczyną, tego, że w/w stan psychiczny w stopniu znacznym ograniczał jej zdolność do rozumienia znaczenia zarzucanego/przypisanego jej czynu oraz do pokierowania swoim postępowaniem

5.Oskarżona ma 70 lata, nie jest karana, utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.200 zł., mieszka sama, nie posiada żadnego majątku.

1.zeznania świadków: a)T. K., b)Z. K.,

c)D. Ś.

d)M. S.

e)M. W.

list z dn.27.11.2017 r.

2.zeznania świadków: a)T. K., b)Z. K.,

3.zeznania świadka J. S., zawiadomienia

4.opinia psychiatryczna

5.dane o karalności i dane osobowo-poznawcze.

1.a)k. 148v-149v.w zw. z k.75v.-77akt (...) i 8v.-9 akt (...)

b)k. 136v.-138w zw. z k.4akt (...) i k.69v-70 oraz k.106v.-107

c)k.151v.w zw. z k.19v-20

d)k.152v.-153 w zw. z k. 22

e)k.153

list- k.62

2.a)k.148v-149v.w zw. z k.75v.-77akt (...) i 8v.-9 akt (...)

b)k.136v.-138w zw. z k.4akt (...) i k.69v-70 oraz k.106v.-107

3.k.150

k.1-2akt1Ds.(...)i k.1 z akt (...)

4.k.124-126

5.k.93 i k.135v.

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. R.

W okresie od 1 czerwca 2016 r. do 6 lutego 2019 r. w B., woj. (...), uporczywie nękała T. K. i Z. K. w ten sposób, że nachodziła je w miejscu zamieszkania, wielokrotnie nawiązywała połączenia z ich numerami telefonu oraz wysyłała wiadomości tekstowe, zbliżała się do nich wbrew woli w miejscach publicznych, a następnie krzycząc i używając wulgarnych określeń poniżała, krytykowała, pomawiała o kradzież i wyłudzenie lalek, czym istotnie naruszyła prywatność T. K. i Z. K., przy czym czynu tego dopuściła się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, czym wyczerpała dyspozycję art.190a § 1 kk w zw. z art.31 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Fakt, że oskarżona była wyzywana przez pokrzywdzone, ubliżano jej, np. pod blokiem, pierwsza przez nie była zaczepiana, np. podczas przypadkowego spotkania na cmentarzu, albo, gdy siedziała w samochodzie.

1.zeznania świadków: a)T. K., b)Z. K.,

jw

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1,1.2. i 1.3

1.4.

1.5

1.,2.i 3. zeznania świadków, list z dn.27.11.2017 r.

4.opinia

5.dane o karalności i dane osobowo-poznawcze

pozostają konsekwentne i zgodne, w relacjach z konkretnych zdarzeń świadkowie w bardzo podobny, a więc spójny sposób przedstawiają ich przebieg, a także sposób zachowania oskarżonej i pokrzywdzonych, w tym ich stosunek do B. R.. Z zeznań tych jasno wynika, że Z. i T. K. obawiały się oskarżonej, nie kontaktowały z nią, a wręcz przeciwnie unikały jej, wstydziły się jej zachowań, będąc wielokrotnie w centrum kłopotliwej, nieprzyjemnej, krępującej sytuacji, godzącej w jej poczucie prywatności i swobodę postępowania, przemieszczania się w B., życia w ciągłej obawie spotkania oskarżonej i wywołania przez nią w/w sytuacji, niechcianego bycia w centrum uwagi przechodniów. Również z samej treści listu, który w listopadzie 2017 r. B. R. wystosowała do Z. K. wynika, że oskarżona była napastliwa, z łatwością używała argumentów z przeszłości adresatki, tym samym insynuując możliwość ich użycia - upublicznienia, szantażowania ich rozpowszechnieniem, potwierdza on także twierdzenia Z. i T. K. o licznych żądaniach zwrotu przedmiotów.

4.Opinia biegłych psychiatrów, która jest jasna i jednoznaczna w sformułowanych wnioskach, poprzedzona badaniem B. R.

5.Nie budzą wątpliwości co do swoje wiarygodności

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.i 2.

wyjaśnienia oskarżonej

zeznania świadka E. G.

Wyjaśnienia oskarżonej stoją w zasadniczej sprzeczności z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, szczególnie w postaci zeznań świadków i tym samym nie korespondującymi z relacjami przesłuchanych w/w osób, stanowiąc w tym względzie przejaw jedynie przyjętej linii obronny i nie znajdując potwierdzenia w całym zgromadzonym, pozostałym materiale dowodnym.

Zeznania świadka E. G. nie były przydatne, a wręcz niewiarygodne do poczynienia ustaleń faktycznych, bowiem mimo, że była świadkiem konkretnego zdarzenia, zaprzeczała, aby cokolwiek wiedziała, za pewne chcąc uniknąć zaangażowania w istniejący konflikt, nadto informacje, jakie posiadała i tak były skompe.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

art.190a § 1 kk w zw. z art. 31§ 2 kk

B. R.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie polegające na wielokrotnym kontakcie telefonicznym, czy jego próbie, nachodzeniu w miejscu zamieszkania, w sposób bezpośredni, niemal, przy każdym spotkaniu pokrzywdzonych, ubliżanie, wyzywanie, szturchanie czynienia tego w miejscach publicznych, czasami w bezpośredniej obecności osób trzecich, a więc w sytuacji wysoce niekomfortowej, stanowi realizację znamion przestępstwa stalkingu. Szczególnie, że działanie te były wielokrotne, częste, niemal, przy każdym przypadkowym spotkaniu w miejscu publicznym, ale też wiązało się z nachodzeniem w miejscu zamieszkania, dzwonieniem, wysyłaniem smsów, co godziło w poczucie prywatności pokrzywdzonych, ograniczało ich swobodę przemieszczania się i wywoływało lęk, stanowiąc dla nich uciążliwość.

Przy realizacji znamion przestępstwa z art. 190 a § 1 kk, działania sprawcy mają bowiem polegać na uporczywym, czyli wytrwałym i co się z tym wiąże wielokrotnym działaniu, tj. nękaniu, co w rozumieniu słownikowym oznacza ustawiczne dręczenie, trapienie, niepokojenie (czymś) kogoś; dokuczanie komuś, nie dawanie chwili spokoju [S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 2003, s. 1095]. Uporczywy natomiast to: trudny do usunięcia, utrzymujący się długo lub ciągle powtarzający się; nieustanny, uciążliwy (S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik, t. IV, s. 1007). (kom. pod red. R.Stefańskiego 2019 r., wyd.24).

Przy czym sprawczyni miała znacznie ograniczoną poczytalność, w rozumieniu art.31§2kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. R.

1.

2.

1.

Na korzyść: uprzednia niekaralność oskarżonej, podeszły wiek oraz ograniczenia psychiczne, niezależne od jej woli, a więc działanie w stanie ograniczonej poczytalności, co pozwoliło na nadzwyczajne złagodzenie jej kary, przy jednoczesnym wymierzeniu środka karnego, w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania do nich na odległość mniejszą niż 200 metrów – w okresie 4 lat, pozwoli na zapobieżeniu ponownemu popełnieniu przestępstwa na ich szkodę, wzmacniając jednocześnie kontrolę nad zachowaniem B. R. i stwarzając Z. i T. K. możliwości dla poczucia bezpieczeństwa. Wysokość kary grzywny została dostosowana do stopnia zawinienia, skromnych możliwości finansowych B. R., z uwzględnieniem jednak społecznej szkodliwości przypisanego czynu, która nie była znikoma, bowiem okres nieprzerwanego działania sprawczyni był długi, co wzmagało poczucie zagrożenia pokrzywdzonych, oskarżona nie zaniechała swoich działań, nawet po ingerencji policji i prezentowała w toku postępowania postawę bezrefleksyjną, co poczytano na jej niekorzyść.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

4.

3.Na podstawie § 17 pkt.3) w zw. z § 20 i w zw. z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.z 2019 r., poz.18)

4.Na koszty postepowania złożyły się: opłata 50 zł., wydatki do 300 zł., które w łącznej kwocie wyniosły zł i w tej wysokości przekraczały możliwości finansowe B. R., która ma dochody wyłącznie z niskiej emerytury i została ukarana karą grzywny.

6.  1Podpis