Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 769/20

(...)

Wnioskodawca W. O. miał przyznaną rentę wypadkową do 31.12.2019 r.

/okoliczność bezsporna/

W dniu 13.11.2019 r wnioskodawca złożył wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty.

/kserokopia wniosku – k. 5/

W dniu 14.01.2020 r W. O. złożył odwołanie w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia roszczenia i wniósł o orzeczenie co do istoty sprawy, wnosząc o przyznanie renty stałej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem.

/pismo – k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 23.03.2020 r ZUS II Oddział w Ł. wniósł o oddalenie odwołania, podnosząc, że opóźnienie w rozpoznawaniu wniosku było spowodowane brakiem akt rentowych, które były złożone w sądzie. Obecnie sprawa jest na etapie przygotowania decyzji w przedmiocie wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

/odpowiedź na odwołanie – k. 20/

W dniu 25 marca 2020 r organ rentowy przyznał wnioskodawcy ponownie rentę od 1.01.2020 r w związku z trwałą częściową niezdolnością do pracy w związku z wypadkiem przy pracy.

/decyzja – zał. Do akt/

W piśmie z dnia 15.09.2020 r /data nadania 10.09.2020 r/ wnioskodawca wniósł o przyznanie renty wypadkowej na stałe w związku z trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w związku z wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

/pismo – k. 34/

Zarządzeniem z dnia 17.09.20 r pismo to zostało potraktowane jak odwołanie od decyzji z dnia 25.03.2020 r i przekazane do ZUS celem nadania sprawie dalszego biegu.

/pismo – k. 36/

Sąd zważył, co następuje :

W myśl art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew, lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 477 13 k.p.c. zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd - przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony - powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części.

W sytuacji, gdy organ rentowy uwzględni żądanie strony, należy uznać, że postępowanie sądowe staje się w stosownym zakresie zbędne, toteż nie ma przesłanek do jego dalszego prowadzenia.

Przepis art. 477 9 § 4 k.p.c. stanowi, że jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Oznacza to, że w tym przypadku, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawodawca dopuścił - na zasadzie wyjątku - możliwość wniesienia odwołania, mimo braku decyzji organu rentowego. Należy wówczas uznać, że taka sytuacja jest traktowana, jak decyzja odmowna organu.

Wobec tego, że w toku procesu została wydana decyzja, która uwzględniła odwołanie skarżącego w tym znaczeniu, iż organ rentowy przyznał wnioskodawcy prawo do renty wypadkowej, wydanie wyroku stało się zbędne w sprawie, w której przedmiotem jest skarga na bezczynność organu, zatem Sąd orzekł jak w sentencji.

Wnioskodawca zakwestionował powyższą decyzję w zakresie stopnia niezdolności do pracy, zatem Sąd przekazał pismo stanowiące odwołanie od tej decyzji w celu nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu.