Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 991/20

(...)

Decyzją z dnia 31 stycznia 2020 r ZUS I Oddział w Ł. określił wysokość zadłużenia P. K. z tytułu składek na FUS (11.2018 – 12.2019) i FUZ (12.2018 – 12.2019) w łącznej kwocie 6626,98 zł.

/decyzja – w aktach ZUS/

W odwołaniu z dnia 30.03.2020 r P. K. podniósł, że wydana decyzja obejmowała okres, którego nie dotyczyło postępowanie administracyjne, a tym samym nie miał możliwości obrony swoich spraw.

/odwołanie – k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Podniósł także, że w toku postępowania odwoławczego organ rentowy zmienił zaskarżoną decyzję w części i określił wysokość zadłużenia za okres 11/2018 -09/2019 – tj. za okres objęty zawiadomieniem w przedmiocie wszczęcia postępowania.

/odpowiedź na odwołanie – k. 6/

W dniu 15.04.2020 r organ rentowy wydał decyzję, na mocy której zmienił zaskarżoną decyzję i ograniczył wysokość zadłużenia do okresu 11/2018 – 09/2019.

/decyzja w aktach ZUS/

W piśmie z dnia 24.09.2020 r wnioskodawca reprezentowany przez pełnomocnika wniósł o umorzenie postępowania w związku z cofnięciem odwołania na skutek wydania nowej decyzji przez organ rentowy. Wniósł nadto o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, ewentualnie o wzajemne zniesienie kosztów, bądź o nie obciążanie skarżącego kosztami postępowania, gdyż wniesienie odwołania było niezbędne dla obrony praw skarżącego.

/pismo – k. 16/

Sąd zważył, co następuje :

Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 355 kpc w zw. z art. 203 kpc w zw. z art. 469 kpc, wobec cofnięcia odwołania na skutek wydania nowej decyzji przez ZUS.

O kosztach zastępstwa procesowego stron Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc, stosując zasadę ich wzajemnego zniesienia.

Decyzja, czy w wypadku uwzględnienia powództwa tylko w pewnej części koszty procesu powinny być wzajemnie zniesione, czy też stosunkowo rozdzielone, powinna być zawsze oparta na słuszności i w tym zakresie sąd zachowuje prawo do dyskrecjonalnej oceny (postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2012 r., IV CZ 4/12, IC 2013, nr 10, s. 46).

W rozpoznawanej sprawie ubezpieczony zaskarżył decyzję w całości, jednak jako główny zarzut podniósł wydanie decyzji w przedmiocie nieobjętym toczącym się postępowaniem administracyjnym. W toku postępowania odwoławczego organ zmienił zaskarżoną decyzję – w części, ograniczając wysokość zadłużenia do okresu objętego toczącym się postępowaniem administracyjnym, a więc zgodnie z treścią odwołania. W ocenie Sądu zatem zasadne było zastosowanie wzajemnego zniesienia kosztów, albowiem odwołanie zostało uwzględnione w części poprzez wydanie nowej decyzji, przy czym uwzględniono wszystkie zarzuty skarżącego, jednocześnie aktualna pozostała część zadłużenia, której ubezpieczony nie kwestionuje.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.