Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 124/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Barbara Kempa (spr.)

Sędziowie: Zofia Falkowska

Ireneusz Ryszard Łaski

Protokolant Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa I. R.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Ł.

o wynagrodzenie za pracę

w przedmiocie apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze X P 616/18

1.  oddala apelację;

2.  zasadza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Ł. na rzecz I. R. kwotę (...) ( jeden tysiąc sto siedem) złotych wraz z podatkiem od towarów i usług (...), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej I. R. z urzędu w postępowaniu przed Sądem II instancji .

Z. F. B. I. R. Ł.