Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 33/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Ireneusz Łaski (spr.)

Sędziowie: Sędzia Zofia Falkowska

Sędzia Agnieszka Domańska - Jakubowska

Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. L.

przeciwko Instytutowi (...) w W.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i odprawę pieniężną

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie sygn. akt X P 249/19

1. oddala apelację;

2. zasądza od powoda M. L. na rzecz pozwanego Instytutu (...) w W. kwotę 1350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą Instancję.

Sędzia Zofia Falkowska Sędzia I. Ł. Sędzia Agnieszka Domańska -Jakubowska