Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 14/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Ireneusz Łaski

Sędzia SO Barbara Kempa

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku J. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

o zasiłek chorobowy, zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie sygn. akt X U 817/19

oddala apelację.

I. Ł. A. B. K.