Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1026/20

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lipca 2020 r. w G.

sprawy z powództwa R.Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko T. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 18 maja 2020 r., sygn. akt II C 769/19

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Ca 1026/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rybniku w wyroku z dnia 18 05 2020r. zasądził od pozwanego T. M. na rzecz powoda R. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. kwotę 187,28 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 02 2019r. do dnia zapłaty oraz kwotę 137 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie zaskarżył pozwany T. M. , który wniósł o jego uchylenie oraz ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa.

Podnosił, że ferując zaskarżone orzeczenie naruszono przepisy procesowe oraz materialne, a odwołując zaplanowaną rozprawę ograniczono pozwanemu prawo do obrony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżący w apelacji z dnia 15 06 2020r. zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 18 05 2020r..

Od tego rodzaju orzeczeń sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji (art. 367 § 1 k.p.c.), którą należy wnieść w terminie dwutygodniowym od doręczenia „wyroku z uzasadnieniem”(art. 369 § 1 k.p.c.) .

Wyrok z pisemnym uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (art. 331 § 1 k.p.c.).

Skarżący nie zgłosił wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

W następstwie tego apelacja nie została skutecznie wniesiona, jest zatem „z innych przyczyn niedopuszczalna” w rozumieniu art. 373 k.p.c., a to z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jej odrzucenia.

Podsumowując, z podanych względów apelacja podlegała odrzuceniu w oparciu o regulację art. na zasadzie art. 373 § 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek