Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 232/20

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego: Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko J. H.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 26 sierpnia 2019 r. sygn. akt I C 508/19

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Ca 232/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w wyroku z dnia 26 08 2019r. zasądził od pozwanego J. H. na rzecz powódki (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 53.278,80 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, z tym zastrzeżeniem, że od dnia 1 01 2016r. nie może ona przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, od kwoty 49.976,30 zł od dnia 12 10 2018r. do dnia zapłaty (pkt 1) oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 683 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2).

Orzeczenie zaskarżył pozwany J. H. , który wniósł o jego uchylenie i „przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.”.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozwany jest konsumentem a dochodzone w sprawie roszczenia wynikają

z czynności bankowych.

Z tej przyczyny - stosownie do regulacji art. 18 ust. 2 w związku z art. 13a ustawy z dnia 28 07 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - apelacja podlega opłacie w wysokości 1.000zł, a po zaliczeniu na jej poczet uiszczonej

przez skarżącego opłaty od wniosku o sporządzenie o doręczenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w kwocie 1.00zł ostatecznie wynosi ona 9.000zł.

Skarżący miał obowiązek uiścić tę opłatę już przy wniesieniu apelacji

(art. 10 ustawy), z czego się nie wywiązał.

Dlatego apelacja posiada braki fiskalne, a to obligowało Przewodniczącego Sąd odwoławczego do podjęcia czynności w celu ich usunięcia (art. 130 § 1 k.p.c.

w związku z art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c.)

W wykonaniu tego obowiązku Przewodniczący w zarządzeniu z dnia 13 03 2020r. polecił wezwać skarżącego do uiszczenia brakującej opłaty od apelacji.

Zobowiązanie dotyczące uiszczenia opłaty zostało doręczone skarżącemu

w dniu 21 05 2020r. i od dnia następnego rozpoczął biec zakreślony mu siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych zażalenia, który upłynął z dniem 01 06 2020r. (stosowanie do regulacji art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 05 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)2 [Dz.U.2020.875 z 15 05 2020] m.in. w postępowaniach sądowych bieg terminów procesowych i sądowych rozpoczął bieg od dnia 25 05 2020r.).

Pomimo upływu powyższego terminu Skarżący nie uiścił opłaty od apelacji

i dlatego – zgodnie z regulacją art. 373 § 1 k.p.c. - Sąd odwoławczy zobowiązany był

do jej odrzucenia.

Reasumując, z podanych względów apelację pozwanego odrzucono

w oparciu o regulację art. 373 § 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek