Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK59/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. U.

I. W okresie od 5 kwietnia 2019 roku do 28 lipca 2019 roku w B., woj. (...), uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci: A. i M. rodzeństwa U., określonego co do wysokości aktualnie obowiązującym wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny, z dnia 13.12.2016 r., sygn. akt IC 1155/16, w kwocie po 700 złotych miesięcznie, narażając w/w uprawnionych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

P. U. wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny, z dnia 13.12.2016 r., sygn. akt IC 1155/16 został zobowiązany do łożenia utrzymanie swoich dzieci A. U. i M. U. (1) kwot po 700 zł miesięcznie.

odpisy skróconych aktów urodzenia

k. 19-20

kserokopia wyroku w sprawie I C 1155/16

k. 32

Oskarżony w okresie od 5 kwietnia 2019 roku do 28 lipca 2019 roku w B., woj. (...), uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

k. 3

karta rozliczeniowa

k. 9-12

informacja od komornika

k. 28-31

P. U. naraził swoje dzieci na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, bowiem M. U. (1) i A. U. korzystali ze świadczeń z opieki społecznej tj. z(...)w B. oraz ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie objętym zarzutem.

decyzja z dnia 04 października 2019 r.

k. 2

informacja z (...) w B.

k. 22

decyzja z dnia 23 października 2018 r.

k. 23

zeznania M. U. (2)

k. 98-99

W okresie objętym zarzutem oskarżony nie korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej z (...) B., ani nie był zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

informacja z (...) w B.

k. 5

informacja z (...) B.

k. 21

P. U. był uprzednio wielokrotnie karany w tym za czyn z art. 209 § 1a kk. Od 29 lipca 2019 r. odbywa karę pozbawienia wolności. Planowany termin zakończenia kary przypada na dzień 19 sierpnia 2024 r.

karta karna

k. 54-56

odpisy wyroków SR Bełchatów II K 1023/18 i II K 749/19

k. 25, k. 27

notatka urzędowa

k. 45

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. U.

I.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Nieprzyznawanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 98, k. 51-52

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

odpisy skróconych aktów urodzenia

Sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

kserokopia wyroku w sprawie I C 1155/16

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

karta rozliczeniowa

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

informacja od komornika

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

decyzja z dnia 04 października 2019 r.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

informacja z (...) w B.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

odpisy wyroków SR Bełchatów II K 1023/18 i II K 749/19

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

zeznania M. U. (2)

Korespondują ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Są spójne, konsekwentne i logiczne. Nie budzą wątpliwości.

informacja z (...) w B.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

informacja z PUP B.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

karta karna

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

odpisy wyroków SR Bełchatów II K 1023/18 i II K 749/19

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

notatka urzędowa

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Niekwestionowany przez strony. Wiarygodność nie budziła wątpliwości.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Stanowią przyjętą przez oskarżonego linię obrony na poparcie której nie przedstawia żadnych konkretnych dowodów, ani informacji, które mogłyby podważyć okoliczność niewywiązywania się przez niego z nałożonego obowiązku łożenia na utrzymanie swoich dzieci.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

P. U.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 209 § 1a kk. W szczególności, oskarżony jako rodzic był zobowiązany do wychowania oraz utrzymywania swoich dzieci, zaś wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sygn. akt I C 1155/16 określono wysokość alimentów na rzecz A. i M. rodzeństwa U.. W przypisanym okresie P. U. nie spełniał swojego obowiązku i powstałe z tego tytułu zaległości przekraczają sumę 3 świadczeń okresowych. Oskarżony miał realne możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi alimentacji. Był bowiem zdrowy. Nie był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Mógł podejmować się chociażby prac dorywczych. W efekcie natomiast zaniechania realizacji ciążących na nim obowiązków, naraził swoje dzieci na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, albowiem M. U. (2) zmuszona została do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej m.in. z zasiłku rodzinnego, podczas gdy oskarżony z takich świadczeń nie korzystał.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. U.

1.

I.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 209 § 1a kk wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd uznał, że tak wymierzona kara jest współmierna do winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu, która definiowana jest nie tylko przez rodzaj dobra prawnie chronionego, które zostało naruszone, a którym w niniejszym przypadku jest dobro rodziny - małoletniego dziecka. Na społeczną szkodliwość tego zachowania wpływają też rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, jak też waga naruszonych obowiązków, motywacja sprawcy, czy rodzaj i stopień naruszenia przez niego reguł ostrożności. Oskarżony bez wyraźnego powodu zaniechał łożenia na utrzymanie swoich dzieci. Oskarżony nie był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Konsekwencje jego zachowania natomiast poniosły jego dzieci, którym matka nie byłaby w stanie zapewnić godnych warunków życia i zaspokoić ich podstawowych potrzeb, gdyby nie korzystała ze świadczeń pomocy społecznej.

Oskarżony ponadto był już uprzednio wielokrotnie karany w tym za czyn z art. 209 § 1a kk i orzeczona kara nie przyniosła oczekiwanych skutków w postaci wywiązywania się przez niego z obowiązku płacenia alimentów, dlatego też Sąd orzekł karę pozbawienia wolności.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania z uwagi na jego sytuację materialną. Posiada on zadłużenie alimentacyjne i obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie.

7.  Podpis