Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1245/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Marta Witoszyńska

Sędziowie – Wojciech Borten (ref.)

Jacek Świerczyński

Protokolant –staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 16 stycznia 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa J. G.

przeciwko A. G.

o wydanie rzeczy ruchomej

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

sygn. akt I C 1665/18

oddala apelację.