Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1317/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko E. B. i D. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 roku, sygn. akt II C 668/14

1.  oddala obie apelacje;

2.  znosi pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.