Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1323/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Bożena Rządzińska

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. L. i M. L.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 lutego 2019 r. sygn. akt II C 51/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od J. L. i M. L. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.