Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1507/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Wojciech Borten

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 16 stycznia 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa (...).A.A. (...) spółki jawnej w D. W. (1)

przeciwko D. W. (2)

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 stycznia 2019 roku

sygn. akt XVIII C 1773/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę

6300,90 (sześć tysięcy trzysta 90/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę

2067 (dwa tysiące sześćdziesiąt siedem ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1150

(tysiąc sto pięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów

postępowania apelacyjnego.