Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 904/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Zofia Szcześniewicz, Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 14 stycznia 2020 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku W. R.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

o wykreślenie wpisów

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 12 grudnia 2018 r.

sygn. akt Dz.Kw. 6472/18

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.