Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 500/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia 2020r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 kwietnia 2020r.

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy

w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie sygn. akt I C 1323/14 Sądu Rejonowego w Gliwicach

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akta III S 500/19

UZASADNIENIE

J. J. w skardze datowanej na 12 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Sądu 17 stycznia 2020 r., domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt I C 1323/14 Sądu Rejonowego w Gliwicach i zasądzenia na jego rzecz od Skarbu Państwa 20 000 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r., poz. 75) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie, której dotyczy skarga.

W orzecznictwie wyjaśniono, że wniesienie skargi powinno nastąpić w toku postępowania, po zaistnieniu stanu, który w ocenie skarżącego uzasadnia podniesione w niej zarzuty, nie później jednak niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Celem skargi jest bowiem przeciwdziałanie trwającej przewlekłości, a jej funkcją przede wszystkim wymuszenie nadania sprawie odpowiedniego, sprawnego biegu procesowego. Wskazywany cel ustawy nie może zostać zrealizowany w sytuacji, kiedy postępowanie w sprawie, której dotyczy skarga, zostało już prawomocnie zakończone. Skarga wniesiona po zakończeniu postępowania jest zatem niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2017 roku, (...) 10/17, LEX nr 2331698).

Tymczasem postępowanie w sprawie o sygn. akt I C 1323/14 Sądu Rejonowego w Gliwicach zostało prawomocnie zakończone 24 listopada 2016 r. Podlegająca rozpoznaniu skarga na przewlekłość postępowania została zatem wniesiona już po prawomocnym zakończeniu sprawy, której dotyczy.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy, na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę J. J. jako niedopuszczalną.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz