Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 581/20

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty

przeciwko W. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt I Nc 6222/17

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 587/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w postanowieniu zawartym w punkcie 1 postanowienia z dnia 19 09 2019r. oddalił wniosek pozwanego W. R. o przywrócenie mu terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

sporządzonego w dniu 27 12 2017r. w sprawie o sygn. akt I Nc 6222/14, uznając,

że w materiale sprawy jest on bezzasadny.

Orzeczenie zaskarżył pozwany W. R., który wniósł o jego uchylenie i rozpoznanie sprzeciwu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zaskarżone rozstrzygnięcie nie kończy postępowania w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 k.p.c. i nie mieści się w katalogu zaskarżalnych postanowień wymienionych w tym przepisie.

Możliwość jego zaskarżenia w drodze wniesienia od niego zażalenia nie została także przewidziana w żadnym przepisie szczególnym.

Powoduje to, iż wniesione przez skarżącą zażalenie na to rozstrzygnięcie nie ma umocowania w obowiązującym prawie.

Jest ono zatem niedopuszczalne w rozumieniu art. 370 k.p.c., co stosownie

do regulacji art. 373 k.p.c. w związku z regulacją art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 370 k.p.c.

obligowało Sąd odwoławczy do jego odrzucenia.

Reasumując zażalenie pozwanego jest niedopuszczalne i dlatego odrzucono je na mocy art. 373 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 370 k.p.c.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda