Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 529/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej E. Z.

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2020 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa W. S.

przeciwko J. C.

o wynagrodzenie

I.  zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda W. S. kwotę 20 800 zł netto (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 3 200 zł od dnia 11 września 2017 r.

- 3 200 zł od dnia 11 października 2017 r.

- 3 200 zł od dnia 11 stycznia 2019 r.

- 3 200 zł od dnia 11 marca 2019 r.

- 3 200 zł od dnia 11 kwietnia 2019 r.

- 3 200 zł od dnia 11 maja 2019 r.

- 1 600 zł od dnia 11 czerwca 2019 r.

do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie umarza postępowanie;

III.  zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda W. S. kwotę 1 998 zł (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego J. C. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 1 040 zł (tysiąc czterdzieści złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 3 200 zł.